De beëdiging

 

 

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 januari 2015 ingediend bij de raad van de orde ( v.h. raad van toezicht)  in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en niet meer bij de griffie van de rechtbank.

 

Stagiaires  en advocaten met stageverklaring die in Amsterdam beëdigd wensen te worden, dienen het verzoek in tweevoud in, bij de raad van de orde aan de Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam tussen 10:00 - 12:30 en 13:00 - 16:30 uur. Inhoudelijk wijzigt de procedure niet.

 

Vanaf 1 mei 2015 is het  mogelijk om het beëdingsverzoek schriftelijk per gewone  post in te dienen bij het Bureau van de Orde aan de Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam. Hierdoor hoeft u niet meer in persoon langs te komen voor het indienen van het beëdigingsverzoek waarbij de originele bul getoond moet worden (lees verder)

 

Het verzoek tot inschrijving als advocaat dient IN TWEEVOUD met de onderstaande bijlagen te worden ingediend.

 

LET OP: Wanneer het rekest niet volledig wordt ingediend, dan wordt het niet in behandeling genomen! 

 

 • Kopieën geldig identiteitsbewijs (met doorhaling burgerservicenummer); (paspoort of identiteitskaart (NB: geen rijbewijs));
 • Kopieën van de originele bul(len), cijferlijsten. d.w.z. óf alleen de doctoraalbul óf zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring. Voor de beëdigingen van februari en augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);
 • NB Verzoeker dient van de Bachelorbul en de Masterbul, of van de doctoraalbul, een digitaal uittreksel te downloaden uit het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en te versturen naar rekest@aova.nl.* Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO – zoals bij diploma’s behaald vóór 1996 – dan dient bij het indienen van het verzoekschrift de originele bul getoond te worden in persoon.
 • Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres).

  Indien u nog niet over een V.O.G. beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen; Voor zelfstandig ondernemers is de VOG-aanvraag anders dan voor een advocaat in loondienst (klik hier)

 • Stagiaire : een verzoek tot goedkeuring patronaat  (conform Model zoals gepubliceerd op de website);
 • Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring;
 • indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven; Het aanvraagformulier kunt u vinden op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • Verzoeker dient het verzoekschrift persoonlijk te ondertekenen.

   

  * Om in te loggen op www.duo.nl is een DigiD met sms-controle benodigd. Na het inloggen kunnen uittreksels worden gedownload onder ‘Diplomaregister’ en dan ‘Mijn diploma’s’.

   

NB Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan! Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) te bereiken via internet www.justitie.nl of telefonisch 088 - 9982200..

 

Beëdiging stagiaires en aanvang beroepsopleiding 

De rechtbank zal in februari en augustus extra beëdigingen vaststellen. Het Bureau van de Orde zal zorgdragen voor een evenredige verdeling over deze beëdigingsdata. Voor de beëdigingen van augustus, dient het beëdigingsrequest uiterlijk 15 juni te zijn ingediend. Voor de beëdigingen van februari, dient het beëdigingsrequest uiterlijk 15 december te zijn ingediend lees verder

 

Voorbeeld verzoekschrift tot beëdiging (klik hier)

 

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, moet overleg plaatsvinden met het bureau van de orde, mevrouw mr. A. van de Streek of  mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-Wijte. (Voor beëdiging in de maand voorafgaande aan de start van de beroepsopleiding is dat uiterlijk 1 juni respectievelijk 1 december). Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend. 

 

Verzoeker wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met de deken. Stagiaires worden ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn op het bureau en zijn een voorwaarde voor beëdiging. Inschrijfformulier Kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek hoort u wie uw mentor tijdens uw stage zal zijn en voor welke datum voor uw beëdiging u een afspraak met uw mentor moet maken.

 

Daarna volgt een bezoek aan de mentor: dit is een lid van de raad van de orde die toeziet op de stage. Naar dit gesprek moet u de arbeidsovereenkomst meenemen, het tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen antecedentenformulier en een pasfoto. De beëdiging kan pas plaatsvinden nadat het bezoek aan de mentor heeft plaatsgevonden en de arbeidsovereenkomst is goedgekeurd.

 

De raad van de orde beoordeelt het verzoek tot goedkeuring patronaat.

Formulieren goedkeuring patronaat
 

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen ( zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

FAQ

 

Hieronder volgen een aantal belangrijke punten uit het kennismakingsgesprek:

De ontvangen inschrijfformulieren voor de beroepsopleiding moeten zo snel mogelijk worden ingevuld en toegezonden aan de Nederlandse Orde van Advocaten (Postbus 30851, 2500 GW Den Haag, tel. 070-335 35 35). Voor de beëdigingen in februari geldt dat de formulieren uiterlijk 31 december ingeleverd moeten zijn voor de beëdigingen in augustus geldt dat de formulieren uiterlijk 30 juni ingeleverd moeten zijn.

Ongeveer een jaar na uw stage moet u deelnemen aan de pleitoefening (dit geldt niet voor RAIO’s).

Dit is een onderdeel van de opleidingsverplichtingen (klik hier voor Opleidingsmaatregelen en Stagebesluiten).

Het schema van de pleitoefeningen wordt gepubliceerd op de website (klik hier voor het schema).

Het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt wanneer u voor de pleitoefening bent ingedeeld. Het staat u vrij om te ruilen. Dit dient u echter tijdig door te geven aan het Bureau van de Orde.

Deelname aan de pleitwedstrijden levert automatisch een vrijstelling op voor deelname aan de pleitoefeningen.