Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016

Op 1 maart 2015 is de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Amsterdam in werking getreden. Deze beleidsregel is onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregel op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 in het arrondissement Amsterdam. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2016. De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Amsterdam wordt hiermee ingetrokken.

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016

 

Administratieplicht

Binnen zes maanden na afloop boekjaar een balans opmaken

De dekens willen u graag nogmaals wijzen op het volgende. In de op 1 januari 2015 in werking getreden Verordening op de advocatuur is een concrete termijn van zes maanden opgenomen waarbinnen advocaten een balans en een staat van baten en lasten van hun praktijk op schrift moeten stellen. Voor alle advocaten geldt sinds lange tijd al de verplichting om een zodanige administratie te voeren dat daaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend (art. 6.5, eerste lid, onder a, Verordening op de advocatuur). Vanaf 1 januari 2015 is in artikel 6.5, eerste lid onder b van de Verordening opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van boekjaar de advocaat de balans en de staat van baten en lasten op schrift moet stellen. Concreet betekent dit dat advocaten die een boekjaar hebben dat loopt van 1 januari tot en met 31 december dit uiterlijk op 1 juli 2016 gedaan moeten hebben.

Format jaarrekening en toelichting

 

Handhaving gedragsregel 2 lid 2

Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor dat advocaten deelnemen aan websites die contact leggen tussen rechtzoekenden en advocaten. In het dekenberaad van 5 november 2015 is uitvoerig stilgestaan bij de vraag wanneer deze deelname aan dit type website zich verdraagt met gedragsregel 2 lid 2, die bepaalt dat het een advocaat niet geoorloofd is om een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. Achtergrond van deze bepaling is dat de advocaat dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zouden kunnen komen. Deze kernwaarde is ook Europees verankerd.

De dekens stellen voorop dat indien een advocaat via een dergelijke website een zaak aangebracht krijgt, het deze advocaat niet geoorloofd is om daarvoor een beloning of provisie toe te kennen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een verbod om te betalen per ontvangen lead. Wel is het vanzelfsprekend toegestaan om te adverteren op dergelijke websites, mits dat gebeurt met inachtneming van een redelijk advertentietarief.

In de praktijk komt het echter voor dat geen specifiek advertentietarief wordt overeengekomen, maar wel bijvoorbeeld sprake is van een zogeheten abonnementstarief (of een andersluidend tarief) dat niet zelden hoger is dan een redelijk advertentietarief. De dekens stellen zich op het standpunt dat een dergelijk (abonnements-) tarief in beginsel duidt op een verboden provisie voor het ontvangen van een opdracht, tenzij in voorkomend geval de advocaat aannemelijk kan maken dat er sprake is van een redelijk advertentietarief. Ook gevallen waarin het advertentietarief (mede) afhankelijk is van het aantal leads of waarin bij de beëindiging van een via een dergelijke site aangebracht dossier een afdracht plaatsvindt, worden door de dekens in beginsel beschouwd als strijdig met gedragsregel 2 lid 2.

De dekens hebben besloten om, met inachtneming van het bovenstaande, met ingang van 4 april 2016 op te treden tegen deze wijze van werven van opdrachten.

Indien u dergelijke afspraken heeft gemaakt verzoek ik u om mij, de deken in uw arrondissement, schriftelijk voor 4 april 2016 over de inhoud van deze afspraken te informeren. Het tijdig verstrekken van deze informatie heeft tot gevolg dat jegens u wordt afgezien van het nemen van tuchtrechtelijke maatregelen. Wel dient u in dat geval tevens te verklaren dat u per 4 april 2016 niet langer op deze wijze opdrachten meer zult verwerven en dat u de nodige maatregelen heeft getroffen om per die datum daadwerkelijk deze afspraken te beëindigen.

______________________________________________________________________________________

 

Rapporten Commissie-Wolfsen en de commissie ‘Duurzaam stelsel’

Verleden jaar verschenen de rapporten van de commissie-Wolfsen en van de door de NOvA opgerichte commissie ‘Duurzaam stelsel’. Door de minister van Veiligheid en Justitie is aangegeven dat beide rapporten zullen worden besproken tijdens een conferentie, die wordt georganiseerd in het voorjaar van 2016.

Het is mogelijk een inhoudelijke reactie te geven ter voorbereiding op deze conferentie

Indien dat het geval is, verzoeken wij u graag uiterlijk vrijdag 29 januari 2016 beknopt de belangrijkste aandachtspunten, inclusief onderbouwing, omtrent het rapport van de commissie-Wolfsen op schrift te stellen en toe te sturen. Het kan daarbij gaan om zowel positieve punten (aanknopingspunten, kansen, mogelijkheden voor verdere uitwerking) als negatieve waarderingen die voor het vervolg van de uitwerking van de plannen van belang zijn. U kunt uw reactie sturen naar: orde@aova.nl.

______________________________________________________________________________________

 

Regelgeving inzake het inschrijven van een echtscheidingsakte (Gemeente Den Haag)

Van de Teammanager landelijke Taken het verzoek onderstaande regelgeving nogmaals onder uw aandacht te brengen:

Per 01-07-2015 is de regelgeving betreft de te overleggen betekenishandelingen bij een zaak waarbij de verwerende partij een onbekende woon- of verblijfplaats heeft veranderd. Naast de originelen echtscheidingsbeschikking en een gecertificeerd verzoek tot inschrijving van de klant dient u te overleggen:

  • Exploot van betekening van de beschikking aan verweerder/openbaar ministerie (origineel).
  • Authentieke versie van de digitale pagina van de Staatscourant met publicatie van de beschikking (indien geen betekening in persoon heeft plaatsgevonden, art. 820 Rv).
  • Authentieke versie van de digitale pagina van de Staatscourant met publicatie  van het exploot van betekening van de beschikking (bij onbekende woon- of verblijfplaats, art. 54.4 Rv). Voor 01-07-2015 diende dit gepubliceerd te worden in een dagblad.
  • Verklaring van non-appèl/cassatie gedateerd na de beroepstermijn (origineel).

______________________________________________________________________________________

 

Gerechtshof Amsterdam, Afdeling civielrecht, nieuwsbrief december 2015 (klik hier)

Nieuwe telefoon- en faxnummers rechtbank Noord-Holland (klik hier)

Verhuizing afdeling bestuursrecht rechtbank Noord-Holland (klik hier)

______________________________________________________________________________________

 

Oproep inzake biografie over mr. dr. Benno J. Stokvis (1901-1977)

In het kader van onderzoek voor een biografie van Mr. Dr. Benno J. Stokvis (1901-1977), van 1924 tot 1977 advocaat in Amsterdam, zoek ik personen die hem gekend hebben en bereid zijn mij te informeren over hun herinneringen aan hem.

U kunt contact opnemen met R. Stokvis, email: r.stokvis@xs4all.nl.

______________________________________________________________________________________

 

 

Afmelden

 

Terug naar het overzicht