Bijeenkomst comparitie kantonrechter

Betreft: bijeenkomst over de comparitie van partijen bij de kantonrechter

            maandag 30 juni om 15.30 uur

            rechtbank Amsterdam teams kanton

 

Geachte dames en heren

Deze uitnodiging is gericht aan advocaten die zaken behandelen bij kantonzaken.

De comparitie is - zowel bij handel als bij kanton - inmiddels een ingeburgerd fenomeen. Gebleken is echter dat er zowel bij de advocatuur als bij de rechtspraak wel een aantal wensen leven ter vergroting van de effectiviteit/duidelijkheid.

Het idee is om tijdens een bijeenkomst gedachten uit te wisselen om elkaars wensen en behoeftes te leren kennen.

Omdat er bij kanton naast advocaten een groot aantal andere gemachtigden optreden, is besloten om twee bijeenkomsten te houden, één voor handel en één voor kanton. Tevens is besloten om voor de bijeenkomst voor kanton, naast de advocatuur, de andere gemachtigden eveneens uit te nodigen en allen te vragen vooraf hun wensen/suggesties voor de behandeling ter comparitie kenbaar te maken.

Gelet op uw betrokkenheid bij kantonzaken nodigen wij u hierbij uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op maandag 30 juni 2014 om 15.30 uur met een borrel als afsluiting. De bijeenkomst vindt plaats in de rechtbank te Amsterdam, Parnassusweg 220, Toren E, Thönezaal.

Tevens nodigen wij u uit om voor 1 juni 2014 de onderwerpen en wensen die u tijdens deze bijeenkomst graag aan de orde ziet komen aan de rechtbank toe te sturen en wel naar het volgende e-mailadres: mackrba@rechtspraak.nl ten name van mr. Y.A.M. Jacobs.

De opzet van de bijeenkomst zal zijn dat een korte inleiding van enkele minuten wordt gegeven over een bepaalde wens of behoefte vanuit de gemachtigden of de rechtspraak. Vervolgens zullen plenair stellingen worden besproken.

Bij voorbereidende gesprekken zijn de volgende wensen/behoeftes besproken, welke eventueel als basis kunnen dienen voor de verdere invulling van de bijeenkomst.

Vanuit gemachtigden:

a.    Mag een gemachtigde tijdens een comparitie pleiten en reageren op relevante punten? Zo
       ja, hoe lang? Mogen spreekaantekeningen worden overgelegd? De advocatuur heeft op dit
       punt behoefte aan duidelijkheid.
c.    proces-verbaal van de zitting opmaken: wel of niet? Tijdens of na de zitting?
d.    Het voorlopig oordeel, althans een inschatting van de rechter van de risico’s en kansen, is
       in beginsel een wezenlijk onderdeel van de comparitie, maar dit blijft soms achterwege.
       Hoe om te gaan met de rechter die niets laat blijken (de ‘sfinx’)?
e.   Ook als beide partijen verzoeken om af te zien van de comparitie, wordt de comparitie  
      soms toch doorgezet. Waarom is dat?

 

Vanuit de rechtbank:

a.     Er zijn verschillende soorten comparities mogelijk, maar de gemachtigden doen vrijwel  
        nooit verzoeken daartoe. Wat is de reden en hoe wordt omgegaan met verzoeken als die 
        wel gedaan worden?
b.    Gemachtigden herhalen vaak zichzelf, zowel in processtukken als op zitting. Hoe kan dat  
       worden teruggedrongen?
c.     In de dagvaarding wordt vaak nauwelijks gereageerd op de verweren die worden
       verwacht. Hoe kan dat worden veranderd, zodat vóór de comparitie de standpunten reeds
       bekend zijn? 

 

Indien u aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst, verzoeken wij u om dat voor 1 juni 2014 op bovenvermeld e-mailadres mee te delen, onder opgave van het aantal deelnemers van uw organisatie.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 30 juni a.s.

In afwachting van uw berichten,

 

Mr. H.J.H. van Meegen

Afdelingsvoorzitter Afdeling Privaatrecht

Rechtbank Amsterdam

 

 Terug naar het nieuws-overzicht