Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires aangepast - Beleid verzet door de raden van toezicht

 

MEDEDELINGEN RAAD VAN TOEZICHT

 

Met ingang van 1 augustus 2013 is de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires aangepast.

Bij de beoordeling van de arbeidsovereenkomsten van stagiaires hanteert de raad van toezicht de volgende criteria.

 

Duur arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan:

- Voor onbepaalde tijd zonder proeftijd

- Voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van de stage;

- Voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van drie jaar en een maand vanaf de datum 

  beëdiging, mits binnen drie maanden na datum van beëdiging de beroepsopleiding start

 

 

Concurrentie-relatiebeding

Een concurrentiebeding is niet toegestaan. Werkgever en stagiaire kunnen evenwel een bijzonder concurrentiebeding, in de vorm van een relatiebeding, overeenkomen mits dit:

- in tijd begrensd is, te weten maximaal 1 jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst en;

- de stagiaire niet onredelijk beperkt in zijn verdere mogelijkheden om het beroep van advocaat uit

  te oefenen; 

 

In de arbeidsovereenkomst moet  een geschillenregeling worden opgenomen waarin de Raad van Toezicht als bindende geschilbeslechter is aangewezen over de uitleg van de arbeidsovereenkomst voor zover het de periode van de stage betreft. Hieronder is een eventueel relatiebeding inbegrepen.

 _______________________________________________________________________

  

Beleid verzet door de raden van toezicht
 

In de Stageverordening 2012 zijn de examenkansen voor de Beroepsopleiding per onderdeel beperkt tot drie. Dit betekent dat wanneer een stagiaire de examens van één of meer onderdelen van de Beroepsopleiding niet haalt, hij na drie jaar wordt geschrapt ingevolge artikel 8, derde lid, Advocatenwet.
 

De raden van toezicht zijn tot een gezamenlijk beleid gekomen over hoe te handelen in de situatie dat een stagiaire een verzoek tot hernieuwde beëdiging indient na schrapping ex artikel 8 lid 3 Advocatenwet. De raden van toezicht hebben besloten in beginsel verzet aan te tekenen tegen een verzoek tot beëdiging indien dit verzoek ingediend wordt binnen vijf jaar na de schrapping.

Uitzondering wordt gemaakt voor de persoon die met gebruikmaking van de terme de grâce het examen alsnog met goed gevolg heeft afgelegd.
 

De raad van toezicht heeft bovenstaande beleidsmaatregel aangenomen in de vergadering van 16 mei 2014.
 
 
 

 

Terug naar het nieuws-overzicht