De stageperiode

 

Op 1 januari 2015 is de Verordening op de advocatuur in werking getreden. Voor de Beleidsregel stage en patronaat 2022 alsmede de Toelichting op artikel 1 lid 2 onder c en artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel stage en patronaat inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (klik hier)

 

Stageverslagen

Artikel 3.13 Verordening op de advocatuur bepaalt dat de patroon bij wie de stagiaire kantoor houdt ten minste éénmaal per jaar schriftelijk verslag uitbrengt aan de raad van de orde omtrent het verloop van de stage.

De patroon bij wie de stagiaire niet kantoor houdt dient ten minste éénmaal per zes maanden schriftelijk verslag uit te brengen aan de raad van de orde omtrent het verloop van de stage.

Indien de stagiaire de praktijk uitoefent voor eigen rekening wil de raad over de financiële ontwikkeling van de praktijk elk half jaar geïnformeerd worden.

Een half jaar voordat de stagiaire drie jaar als advocaat staat ingeschreven vraagt het Bureau van de Orde het eindverslag op. Na de ontvangst van het eindverslag wordt bekeken of aan alle opleidingsverplichtingen is voldaan. Als dat het geval is zal de mentor de stagiaire uitnodigen voor een eindgesprek. Als aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een stageverklaring is voldaan zal de stagiaire vervolgens voor de volgende raad van de orde vergadering worden uitgenodigd voor het uitreiken van de stageverklaring.

Formulieren stageverslagen (klik hier)

 

Stagiaires die 3 jaar ná de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding én de stageverklaring, worden met ingang van 1 januari 2015 van het tableau geschrapt (zie nieuw artikel 8c lid 2 Advocatenwet).

Op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet kan de raad van de orde de duur van de stage verlengen, indien de stagiaire niet over voldoende praktijk- en/of proceservaring beschikt.

De raad heeft bepaald dat de stageperiode van stagiaires die niet over voldoende praktijk/proceservaring beschikken, verlengd wordt met 6 maanden. Slechts bij hoge uitzondering zal de raad nadien nog de stageperiode verlengen. Zodra de stagiaire wel over voldoende praktijk-en/of proceservaring beschikt, wordt de stageverklaring  uitgereikt.

Opleidingsmaatregelen en Stagebesluit

 

Detachering/verblijf in het buitenland

Beleidsregel detachering

 
Stageverlenging

Een vraag die vaak vanuit de balie wordt voorgelegd gaat over de stageverlenging.

Indien de praktijk langer dan drie maanden achtereen niet wordt uitgeoefend, wordt de stage verlengd met de tijd waarmee de periode van drie maanden wordt overschreden. Indien een stagiaire in deeltijd werkt zal de duur van de stage naar evenredigheid worden verlengd.

De peildatum waarop de Raad van Toezicht beoordeelt of de stage verlengd moet worden ligt op drie jaar na de beëdiging.

Werkervaring opgedaan voorafgaand aan de beëdiging wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Archief