Een eigen kantoor beginnen, opgave nieuw kantoor

 

 

In het kader van het toezicht dienen alle startende kantoren ten behoeve van de deken een opgave nieuw kantoor in te vullen. Door deze opgave nieuw kantoor krijgt de deken een goed beeld van de kantoororganisatie. Aan de hand van deze opgave kan bovendien worden vastgesteld of aan de verordening wordt voldaan.

 

Elk kantoor dat na aanmelding bij  Beheer Advocaten Registratie (BAR) een nieuw barkantoornummer krijgt, wordt gezien als startend kantoor en krijgt de uitnodiging om de opgave nieuw kantoor in te vullen. Het kan gaan om nieuw opgerichte  kantoren, om kantoren die naar een ander arrondissement verhuizen en om bestaande kantoren die zodanig van samenstelling veranderen dat van een nieuw kantoor gesproken kan worden.

 

De opgave nieuw kantoor is alleen digitaal beschikbaar. U ontvangt automatisch per mail een uitnodiging om de opgave nieuw kantoor digitaal in te vullen nadat u zich heeft aangemeld bij BAR, op of kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR heeft doorgegeven. De uitnodiging voor de opgave nieuw kantoor wordt verstuurd aan de advocaat die volgens de gegevens van BAR kantoorbestuurder is.

 

De kantoorbestuurder vult de opgave nieuw kantoor in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten.

 

Het ordebureau van het arrondissement waar het kantoor gevestigd zal zijn, controleert de gegevens. Indien er nog vragen zijn of aanvullende informatie gewenst is, ontvangt u daarover bericht. Nadat de deken de opgave nieuw kantoor akkoord heeft bevonden, ontvangt het kantoor daarvan een bevestiging.

 

Afhankelijk van uw antwoorden zal u mogelijk gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de opgave nieuw kantoor. Het kan gaan om de volgende stukken:

 • Exemplaar briefpapier
 • (Kosten) maatschapsovereenkomst
 • Kantoor met 2 of meer advocaten, samenwerkingsverband: alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor
 • Kantoorspecifiek handboek (zie model kantoorhandboek Nova)
 • kantoorspecifiek Wwft-risicobeleid (zie ook https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/85141/.html)
 • informatie omtrent uw kantoor dient openbaar en publiekelijk toegankelijk te zijn (rechtsgebieden van de advocaat geregistreerd volgens de modellen van de Nova)
 • Statuten B.V., N.V., Stichting of VOF
 • Statuten van de stichting derdengelden
 • Overeenkomst kantoor – stichting derdengelden
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting derdengelden
 • Overzicht namen en hoedanigheid bestuursleden stichting derdengelden
 • Deken schriftelijk op de hoogte stellen indien u geen stichting derdengelden heeft
 • Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede van  het in- en uitlooprisico
 • Lijst van de werkzame advocaten die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid (indien niet alle advocaten verzekerd zijn)
 • Betaalbewijs premie
 • Kantoorklachtenregeling.

 

Advocaten die werkzaam zijn bij een werkgever als bedoeld in artikel 5.9 onderdelen e, f en g van de Verordening op de advocatuur zal in aanvulling op bovenstaande stukken gevraagd worden om:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring voor advocaten in dienst van de Staat (uitsluitend Rijksoverheid) conform artikel 6.6 lid 3 Voda
 • Vrijwaringsverklaring conform artikel 6.6 lid 2 Voda

 

Inschrijvingsvoorwaarden raad voor rechtsbijstand

 

Zodra u de ONK digitaal heeft ingevuld, ontvangt het Ordebureau in arrondissement Amsterdam daarvan automatisch bericht. Het Ordebureau controleert vervolgens de gegevens. Ook zal uw website worden bekeken en beoordeeld aan de hand van de Voda en de richtlijn BW agv implementatie dienstenrichtlijn. Deze richtlijn kunt u hier inzien.

Indien er nog vragen zijn of aanvullende informatie gewenst is, ontvangt het kantoor daarover bericht van het Ordebureau. Nadat de deken de ONK akkoord heeft bevonden, ontvangt het kantoor daarvan een bevestiging.

 

Klk hier voor FAQ

 

Voor overige vragen met betrekking tot de opgave nieuw kantoor kunt u  opnemen met het Bureau van de Orde Amsterdam  indien uw startende kantoor hier gevestigd zal zijn. U kunt bellen naar 020 -5896000

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl of via 070- 335 35 54.