Nieuwe regelgeving voor de advocatuur

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur in werking getreden. Ook de vernieuwde regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten is van kracht. De beoogde verordening op de advocatuur heeft de bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA vervangen.U vindt alle nieuwe regelgeving op de website van de Nederlandse orde van advocaten.

 

Binnen zes maanden na afloop boekjaar een balans opmaken

In de nieuwe Verordening op de advocatuur is nu een concrete termijn van zes maanden opgenomen waarbinnen advocaten een balans en een staat van baten en lasten van hun praktijk op schrift moeten stellen. Voor alle advocaten geldt sinds lange tijd al de verplichting om een zodanige administratie te voeren dat daaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend (art. 6.5, eerste lid, onder a, Verordening op de advocatuur). Nieuw is dat in artikel 6.5, eerste lid onder b van de Verordening is opgenomen dat binnen zes maanden na afloop van boekjaar de advocaat de balans en de staat van baten en lasten op schrift moet stellen. Concreet betekent dit dat advocaten die een boekjaar hebben dat loopt van 1 januari tot en met 31 december dit uiterlijk op 1 juli 2015 gedaan moeten hebben.

 

Format jaarrekening en toelichting