Duur arbeidsovereenkomst

 

 

Duur arbeidsovereenkomst

 

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan:

Voor onbepaalde tijd zonder proeftijd;
Voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van de stage*;
Voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van drie jaar vanaf de datum dat de Beroepsopleiding aanvangt. Deze laatste vorm heeft als bezwaar dat, indien de stage wordt verlengd, door bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid of een parttimefactor, de arbeidsovereenkomst eerder eindigt dan de stage. Indien bij aanvang van de arbeidsovereenkomst reeds een parttimefactor geldt, dient de duur van de arbeidsovereenkomst dienovereenkomstig te worden verlengd.
 

*Voor optie b geldt nog dat de arbeidsovereenkomst ook kan worden aangegaan voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van de stage met een uiterlijke einddatum. Deze uiterlijke einddatum mag niet eerder zijn dan drie jaar na de start van de Beroepsopleiding.

 

Van belang is nog op te merken dat de drie jaarstermijn van de stage een aanvang neemt op de datum van beëdiging. Om die reden is het advies om de beëdiging zo kort mogelijk voor de aanvang van de Beroepsopleiding te laten plaatsvinden.

 

Opzegging arbeidsovereenkomst

 

Zowel de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als die voor bepaalde tijd kan een (tussentijdse) opzeggingsmogelijkheid bevatten. Voor de werkgever is dit alleen toegestaan indien de beroepsopleiding niet tijdig wordt gehaald. In een dergelijk geval kan de werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 

Ingevolge artikel 3.4 van de Verordening op de Advocatuur eindigt de stage zonder stageverklaring:

Met wederzijds goedvinden van patroon en stagiaire;
door opzegging door de stagiaire;
door opzegging door de patroon, na daartoe verkregen goedkeuring van de raad van de orde;
Door een ambtshalve beslissing van de raad van de orde;
Zodra de patroon en stagiaire niet langer in hetzelfde arrondissement zijn ingeschreven.
Het is niet nodig dat in de arbeidsovereenkomst naar (onderdelen van) dit artikel wordt verwezen.

 

Geschillenregeling

 

In de arbeidsovereenkomst is een geschillenregeling opgenomen waarin de Raad van de Orde als bindende geschilbeslechter is aangewezen over de uitleg van de arbeidsovereenkomst voor zover het de duur van de stage betreft. Hieronder is een eventueel relatiebeding begrepen.

 Zie ook: arbeidsovereenkomst

 

Terug naar het nieuws-overzicht