In zaken betreffende minderjarigen bepaalt artikel 809, eerste lid, van het Wetboek van Rechtsvordering dat de rechter minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, in de gelegenheid kan stellen hun mening kenbaar te maken. Team Familie en Jeugd van de rechtbank Amsterdam heeft, mede gelet op artikel 12 van het IVRK en de daarbij corresponderende General Comments (nr. 12/2009), besloten om in deze een actieve rol te vervullen.

Met ingang van 1 juni jl. zal team Familie en Jeugd in een aantal specifieke zaken – uithuisplaatsing, omgang, verhuizing en wijziging hoofdverblijf – kinderen van 8 t/m 11 jaar een brief sturen waarin uitgelegd wordt dat zij aan de (kinder)rechter kunnen vertellen wat zij van het voorliggende verzoek vinden. Als het kind dat wil, zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kindgesprek. Dit kindgesprek zal buiten aanwezigheid van de ouders en op een ander moment dan de zitting, worden gehouden.