Aan alle asielrechtadvocaten

 

Betreft: intercollegiale toetsing van dossiers door de CIT

 

De aanpassing van de Advocatenwet per 1 januari 2015 (Wet positie en toezicht advocatuur) is aanleiding geweest om de borging van de daarin opgenomen kernwaarden voor advocaten nader te onderzoeken. Daarbij kwam de werkwijze van de CIT eveneens aan de orde.

Sinds de oprichting van de CIT in de jaren '90 is er voortschrijdend inzicht over hoe een en ander dient te zijn gewaarborgd, met name rond de geheimhoudingsplicht en de bescherming van persoonsgegevens. Gedurende haar bestaan heeft de CIT weliswaar haar werkwijze voortdurend aangepast aan de wijzigende omstandigheden, maar de wetswijziging maakte een verdere concretisering van de borging noodzakelijk.

Inmiddels is in overleg tussen enerzijds de algeme raad van de NOvA en de dekens en anderzijds de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld dat het nu aanbeveling verdient de waarborgen protocollair goed vast te leggen. Hiermee wordt deelnemende advocaten zekerheid geboden dat zij voldoen aan hun verplichtingen uit wet en regelgeving wanneer zij hun dossiers voorleggen voor toetsing door de CIT. Lees verder