Indiening beëdigingsrekest advocaten met stageverklaring (herintreding)

  

Het beëdigingsrekest dient ingediend te worden via de online portal (onderstaande button). 

 

 

 BUTTON pijl indienen rekest

                                  

  

Overzicht benodigde documenten voor de indiening van het beëdigingsrekest

UPLOADEN ALS PDF-BESTAND, andere type bestanden worden niet door het systeem herkend):

 

1. Scan beëdigingsrekest (model verzoekschrift tot beëdiging); LET OP: u dient alle vereiste bijlagen (separaat) te uploaden. Als u nog niet over alle bijlagen beschikt, dient u contact op te nemen met het Bureau van de Orde (max 1 MB groot), uploaden als pdf-bestand).

 

2. Scan geldig paspoort of identiteitskaart met doorhaling burgerservicenummer; LET OP: een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs! (max 1 MB groot en geupload als pdf-bestand)

 

3. Scan diploma Bachelor Rechtsgeleerdheid met cijferlijst of; (onbeperkt aantal MB's)Scan diploma HBO-Rechten met cijferlijst & scan afronding schakelprogramma universiteit met cijferlijst (uploaden als pdf-bestand);

 
4. Scan diploma doctoraal of Master Rechtsgeleerdheid met cijferlijst (onbeperkt aantal MB's, uploaden als pdf-bestand);
 

Alle bladzijdes van de diploma’s / cijferlijsten dienen te worden gescand.

Indien van toepassing tevens een scan van de civiel effect verklaring meesturen.

 

5. PDF-uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de Bachelor Rechtsgeleerdheid (of Bachelor HBO-Rechten) en Master Rechtsgeleerdheid (www.duo.nl);

 

LET OP! Een gewaarmerkt DUO-uittreksel ziet er als volgt uit: http://www.advocatenorde-amsterdam.nl/56194/20181204140759-Voorbeeld DUO-uittreksel.pdf
 

 

Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO, zoals bij diploma’s behaald vóór 1996, dan dient verzoeker, in plaats van een uittreksel via de mail te versturen, bij de Amsterdamse Orde van Advocaten de originele diploma’s in persoon te tonen. Dit kan tussen 09:30 - 12:30 en 13:15 - 17:00 uur. U dient hiertoe een afspraak te maken.

 

6. Scan originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) of scan ingevuld aanvraagformulier VOG; (max 1 MB en dient als pdf-bestand te worden geupload). De originele versie van de VOG dient per post naar het Bureau van de Orde te worden gezonden.

 
Het aanvragen van een VOG duurt tussen de 2-4 weken. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij de indiening van het beëdigingsrekest.

 

Het adres van verzoeker dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsrekest. (Een origineel uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie dient bij het verzoekschrift gevoegd te worden indien het adres op de VOG (in verband met bijvoorbeeld verhuizing) niet overeenkomst met uw huisadres.)

Indien verzoeker op het moment van het indienen van het beëdigingsrekest ingeschreven staat in het buitenland waardoor verzoeker in het rekest een buitenlands adres heeft vermeld, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het rekest worden overlegd. Doorgaans is dat een politiverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

www.rijksoverheid.nl

 

Bij de aanvraag van de VOG dient onder punt 2.2 Doel van de aanvraag overig: “beëdiging tot advocaat” ingevuld te worden. Onder punt 2.4.A Specifiek screeningsprofiel aangekruist  te worden: 55 Juridische dienstverlening.

 

Advocaten met stageverklaring die een eigen kantoor starten, dienen de VOG-aanvraag bij het Bureau van Orde te laten invullen en stempelen. Hiertoe kunt u telefonisch een afspraak maken (020-5896000).

 

7. Scan verklaring art. 2 lid 6 Advocatenwet indien verzoeker eerder ingeschreven heeft gestaan als advocaat. (max 1 MB)

Het formulier kunt u via onderstaande link downloaden. Daarna dient u het ingevulde formulier te mailen naar de orde waar u het laatst stond ingeschreven. Als u destijds in Amsterdam stond ingeschreven is dit orde@aova.nl. Tevens dient u dit ingevulde aanvraagformulier te uploaden als bijlage bij het rekest. Zodra u de artikel 2 lid 6 verklaring heeft ontvangen, dient u dit tevens te uploaden in het webportaal. Voor nadere informatie kunt u bellen met het Bureau van de Orde (020-5896000).

https://www.advocatenorde.nl/modellen-handleidingen-formulieren

 

LET OP: Wanneer het rekest niet volledig wordt ingediend dan kan het rekest niet in behandeling worden genomen! 

 

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

  

Overzicht procedure indiening beëdigingsrekest tot aan de beëdiging

 

Indiening beëdigingsrekest

 

De procedure vanaf de indiening van het beëdigingsrekest tot aan de beëdiging duurt ongeveer 4-6 weken.

 

Na de indiening van het beëdigingsrekest worden het rekest en de bijlagen door de Amsterdamse Orde van Advocaten gecontroleerd op volledigheid. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

 

Indien het beëdigingsrekest incompleet is neemt de Amsterdamse Orde van Advocaten contact op met verzoeker. De Amsterdamse Orde van Advocaten kan een incompleet beëdigingsrekest niet doorzenden naar de rechtbank voor de beëdiging.

 

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

  

Beëdiging

Indien verzoeker kan worden beëdigd ontvangt verzoeker per brief op het kantooradres, binnen 1 week vóór de beëdiging, een oproep voor de beëdigingszitting.

 

In de  oproep voor de beëdigingszitting wordt medegedeeld dat verzoeker maximaal drie belangstellenden mee mag nemen naar de beëdiging, het tijdstip waarop verzoeker zich bij de rechtbank moet melden en dat verzoeker zelf zorg dient te dragen voor een toga (het is mogelijk om een toga te lenen bij de rechtbank). Voorts is in de oproep informatie te vinden over de keuze tot het afleggen van de eed of de belofte.

  

 

Opleidingsplan

 

De advocaat met stageverklaring die opnieuw beëdigd wil worden dient uiterlijk 12 dagen vóór de beëdiging een opleidingsplan te sturen naar orde@aova.nl.  (Opleidingsplan)

 

Herintrederspunten

 

Indien u meer dan één jaar niet als advocaat ingeschreven heeft gestaan en beschikt over de stageverklaring dan dient u extra opleidingspunten te behalen.

 

Ingevolge de Verordening op de advocatuur ( Voda ) artikel 4.6 lid 1 bent u verplicht om in het eerste jaar na uw beëdiging twintig punten extra te behalen met opleiding betrekking hebbend op een juridisch onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop u werkzaam bent of wilt zijn.

 

Naast bovenstaande verplichting dient u ook te voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld in artikel 4.4 lid 1 Voda.  Indien u niet het gehele jaar staat ingeschreven op het tableau ziet u in onderstaande tabel hoeveel punten u over dit jaar nog moet halen.

 

Datum inschrijven  Aantal te behalen opleidingspunten tot en met 31 december van dat jaar  
 1  t/m 31 januari  20 (Op grond van het tweede lid is dan nog geen vermindering mogelijk)
 1  t/m 29 februari  19
Indien u meent voor een geheel of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting van artikel 4.6. lid 1  van de Verordening op de advocatuur in aanmerking te komen, dient u daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de raad van orde ( artikel 4.6 lid 2 Voda ).

 

U dient daarbij aan te tonen dat u geheel of gedeeltelijk voldoet aan de eisen van professionele kennis betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop u werkzaam bent of wilt zijn. U kunt dit doen door de relevante werkervaring nader toe te lichten en certificaten van gevolgde cursussen bij te voegen. Zie beleidsregel vrijstelling herintreders.

 

Wilt u het opleidingsplan of het vrijstellingsverzoek opsturen, uiterlijk 12 dagen vòòr uw beëdiging.

 

Indien het verzoek niet binnen vier weken na beëdiging is ingediend kan het niet meer in behandeling worden genomen.