Vanaf 1 januari 2019 kunnen spoedstukken voor het team Kort Geding civiel per e-mail worden ingediend. Gedurende een overgangsperiode van 3 maanden blijft de fax nog in gebruik.

Dit betekent dat vanaf genoemde datum processtukken op de volgende manier kunnen worden aangeboden:

  • digitaal per e-mail (spoedstukken)
  • in papieren vorm (overige processtukken).
    Aan het indienen van spoedstukken per e-mail zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  • bijlagen worden in Pdf-bestand ingediend
  • er worden geen bijlagen bijgevoegd die moeten worden geüpload
  • het bestand mag maximaal 30 MB zijn
  • een aanvraag voor een kort geding en een beslagrekest mogen inclusief producties uit maximaal 40 pagina’s bestaan
  • processtukken zijn bestemd voor een procedure die binnen 5 werkdagen op zitting wordt behandeld; de datum van de zitting telt niet mee; ook hiervoor geldt dat de processtukken inclusief producties uit maximaal 40 pagina’s mogen bestaan (NB: let wel op de 24-uurs termijn die in de procesreglementen is genoemd)
  • de indiener is gehouden aan het maximum van 40 pagina’s inclusief producties; het is niet toegestaan om processtukken die het maximum overschrijden in twee of meer mails in te dienen.


Naast de hiervoor genoemde spoedstukken kan alle correspondentie per e-mail worden ingediend.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de volgende emailadressen beschikbaar:

- kortgedingcivielamsterdam@rechtspraak.nl

- beslagrekestenamsterdam@rechtspraak.nl