Beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive
 

1. Algemeen


Onder recidive wordt in het kader van deze beleidsregel verstaan:  de geconstateerde herhaling binnen de terugkijktijd van (soortgelijk) onbetamelijk gedrag  naar aanleiding waarvan de deken actie heeft ondernomen tegen de overtreder, of naar aanleiding waarvan een andere bevoegde autoriteit, waaronder de tuchtrechter, bij onherroepelijke beslissing aan de overtreder een maatregel heeft opgelegd.

 

2. Terugkijktijd


Als termijn van “terugkijken” wordt een periode van 10 jaar aangehouden.

 

3. Gevolgen in geval van recidive:

Recidive is een risico-indicator en dient in het kader van het toezicht en de handhaving steeds te leiden tot nader onderzoek door de deken.
 Ingeval van recidive wordt door de deken bij de in te zetten onderzoeksinstrumenten, dan wel te ondernemen acties daarmee rekening gehouden als een verzwarende omstandigheid, tenzij de aard van de eerdere overtreding(en) en/of bijzondere (persoonlijke) omstandigheden zich daartegen verzetten.
 
4. Administratie en informatie uitwisseling

Signalen van derden omtrent onbetamelijk gedrag betreffende de praktijkuitoefening dan wel praktijkvoering van een advocaat, worden geadministreerd door de deken, ook indien deze signalen niet hebben geleid tot oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel of boete.
 In het geval er sprake is van een “herintredende” of “overstappende” advocaat,  vraagt de deken van het arrondissement waar de advocaat naar toe verhuist, bij de deken van het arrondissement waar hij laatstelijk stond ingeschreven, alle over de advocaat betreffende zijn gedrag geadministreerde gegevens op.
 
5. Inwerkingtreding


Deze beleidsregel is besproken en geaccordeerd in het dekenberaad van 15 mei 2019. De deken in het arrondissement Amsterdam heeft de beleidsregel op 1 juni 2019 vastgesteld. De beleidsregel wordt gepubliceerd op de website van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam en treedt in werking op de dag na publicatie ervan.