Leden van de Orde van Advocaten
in het arrondissement Amsterdam


                 

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                   Amsterdam, 16 maart 2020
                                                                                                      

 

Geachte collegae, geachte confrères,

 

Jaarvergadering 26 maart 2020

 

Het coronavirus maakt het noodzakelijk op korte termijn een besluit te nemen over de geplande jaarvergadering van 26 maart 2020.

 

De sluiting van de Rode Hoed betekent in ieder geval dat de vergadering geen doorgang kan vinden in de oorspronkelijke opzet.

 

Er staan echter een paar besluiten op de agenda die geen uitstel dulden: de verkiezing van twee nieuwe leden van de raad van de orde (mevrouw mr. C.H. Zuur en de heer mr. B.C. Swier), de verkiezing van twee nieuwe leden van het college van afgevaardigden (mevrouw mr. M.L. van Leer en de heer mr. M.F. Hilberdink) en de vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage voor het ordejaar 2020.

 

Wij overwegen daarom de jaarvergadering op 26 maart as. doorgang te laten vinden met een sterk verkorte agenda. Die vergadering zal dan om 16:30 uur worden gehouden op het bureau van de Amsterdamse orde van advocaten en de agenda zal dan beperkt zijn tot de hierboven genoemde besluiten.

 

Vervolgens zal dan, zodra de omstandigheden het toelaten, een nieuwe ordevergadering bijeen worden geroepen. In die vergadering kan allereerst (zo nodig) de bekrachtiging van de op 26 maart as. genomen besluiten worden geagendeerd. Verder zullen de overige agendapunten aan de orde kunnen komen. Bij die gelegenheid zal ook de dekenprijs worden uitgereikt en het seminar “De bedreigde advocaat” plaatsvinden. Dat seminar wordt gehouden vanwege het aftreden van mr. S. Burmeister en mr. H.M. Meijerink als lid van de raad van de orde.

 

Mochten er bezwaren bestaan tegen deze gang van zaken, dan vernemen wij dat graag op korte termijn.

 

Als later deze week wordt besloten tot de verkorte vergadering, zal een ieder die bij die vergadering aanwezig wil zijn worden verzocht zich uiterlijk dinsdag  24 maart a.s. aan te melden via orde@aova.nl, opdat passende maatregelen getroffen kunnen worden.

 

* * * * *

 

Ik wens u allen sterkte en wijsheid bij de praktijkvoering gedurende de komende weken. Het bureau van de Amsterdamse orde is gesloten maar wij zijn telefonisch en via de website bereikbaar.

 

Ik hoop u spoedig te kunnen uitnodigen voor een “reguliere” ordevergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Amsterdamse raad van de orde,

 

E.J. Henrichs