Geachte collega’s, geachte confrères,

 

Wij kunnen u inmiddels op de hoogte stellen van het volgende 
 

Projectteam Alternatieve werkwijzen strafrecht 

Binnen de rechtbank Amsterdam werkt een projectteam aan “alternatieve (duurzame) werkwijzen om zoveel mogelijk zaken (inclusief het horen van getuigen) af te doen zonder fysieke aanwezigheid van procesdeelnemers in de zittingzaal”. Uitgangspunt daarbij is dat zulks geschiedt met behoud van alle rechtstatelijke waarden die aan het strafproces verbonden zijn. Binnen het projectteam houden de leden contact met ketenpartners, zo ook met de Amsterdamse Orde. 

Het is in ons aller belang dat binnen de door het corona-virus thans beperkte mogelijkheden strafzittingen toch zo veel mogelijk weer doorgang gaan vinden.
De Amsterdamse orde van advocaten is verzocht input te leveren aan het projectteam. Dat betekent concreet dat ons is gevraagd om aan te geven tegen welke problemen advocaten oplopen. Uitdrukkelijk is ook gevraagd om constructieve ideeën en oplossingen aan te dragen. 

U wordt allen uitdrukkelijk verzocht om uw ideeën, mogelijke oplossingen, problemen waar u tegen aanloopt en al hetgeen u verder nuttig oordeelt om in dit verband aan te dragen, met ons te delen. 

Wij zullen de reacties terugkoppelen aan het projectteam en ons inspannen strafzittingen - zo veel als reëel gesproken mogelijk is - doorgang te laten vinden zonder afbreuk te doen aan de rechten van onze cliënten. Een en ander wordt opgepakt door mr. Jahae. 

U kunt uw bevindingen mailen aan: coronavragen@aova.nl 
 

Sociale Advocatuur extra getroffen

De coronacrisis treft ons allen. De gezondheid van onszelf en onze naasten is nu onze grootste zorg. Maar daarnaast is er natuurlijk ook zorg over de financiële impact van de ingrijpende beperkingen waarmee wij nu te maken hebben. Die impact zal groter zijn voor kantoren met weinig financiële armslag. Daarbij denken we met name aan de sociale kantoren. Zij hadden het al zwaar en de huidige crisis zal daarom deze kantoren extra hard raken.

De NOvA is sinds het begin van de crisis voortdurend in overleg met het ministerie van justitie en veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand om passende maatregelen te treffen voor advocaten met een toevoegpraktijk.

Op 24 maart jl. heeft de Raad voor Rechtsbijstand een drietal noodmaatregelen getroffen, te weten een voorschotregeling, een zittingstoeslag voor schriftelijke zittingen en eerdere of tussentijdse uitbetaling in EXU-zaken. Daarnaast is tijdelijk geen diagnosedocument nodig voor de korting op de eigen bijdrage. Informatie over de tot nu toe getroffen maatregelen zijn te vinden op: https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/organisatie/corona/verzameld-nieuws.html.

Bij brief van 30 maart jl. heeft de NOvA de minister om extra steunmaatregelen gevraagd, te weten een noodfonds en een verlenging en verhoging van de voorschotregeling. Het nieuwsbericht van de NOvA en de brief aan de minister kunt u hier lezen: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-vraagt-minister-om-extra-steunmaatregelen-voor-sociale-advocaten. 

 

Wij willen graag een inventarisatie maken van de concrete problemen waar de advocaten met een toevoegpraktijk nu tegenaan lopen en welke problemen zij in de nabije toekomst verwachten. Wij nodigen hen uit om hun ervaringen en zorgen met ons te delen. Ook vernemen wij graag of de maatregelen die tot nu toe zijn genomen enig soelaas bieden en staan wij open voor ideeën die ons verder kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Een en ander wordt opgepakt door mr. Van Geffen.

Reacties kunnen gericht worden aan: coronavragen@aova.nl 

 
 

BERICHT VAN TEAM HANDEL RECHTBANK AMSTERDAM

Het Team Handel verzocht ons het volgende bericht met u te delen.

 

ZITTINGEN VIA SKYPE: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Momenteel is het voor team handelszaken niet mogelijk om zittingen te houden in de rechtbank. Wel biedt dit team de mogelijkheid om handelszaken (beginnend met rolnummer HA ZA) en rekesten (beginnend met rekestnummer HA RK) te behandelen via Skype for Business in de volgende gevallen:

 

In uw zaak is nog geen zittingsdatum bepaald

U heeft in een handelszaak of een rekest al bericht ontvangen dat te zijner tijd een zitting zal worden gehouden en dat op een nog te bepalen datum verhinderdata zullen worden opgevraagd.  

In uw zaak is een zittingsdatum bepaald

Er is al een datum voor een zitting (in de komende maanden) bepaald.

 

Aanmeldingen voor deze digitale zittingsmogelijkheid kunnen per direct worden verstuurd naar: planningsadministratie.handel.rb.amsterdam@rechtspraak.nl .

 

Voorwaarden

De advocaten van beide partijen zijn overeengekomen dat de zitting via Skype for Business zal plaatsvinden
De advocaten van beide partijen beschikken over / downloaden Skype for Business;
Bij de aanmelding moeten zoveel mogelijk data in de periode april en mei 2020 met bijbehorend tijdstip worden opgegeven waarop beide advocaten en partijen beschikbaar zijn. 
 
Na de aanmelding zal er per ommegaande contact met u worden opgenomen over de verdere gang van zaken.

 

Nog vragen?

Mocht u vragen hebben over de feitelijke gang van zaken, dan kunt u een mail naar bovenstaand adres sturen. Dan wordt contact met u opgenomen.