AMSTERDAM, 6 augustus 2020 - De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten mr. E.J. Henrichs heeft het initiatief genomen met een aantal Amsterdamse strafrechtadvocaten het gesprek aan te gaan over het onderwerp "tegenstrijdig belang in het strafrecht". De uitnodiging voor een eerste oriënterend gesprek (‘ronde tafel’) is vandaag verstuurd.   

 

Aanleiding voor dit initiatief is dat het onderwerp meer dan eens aan de orde kwam in informele gesprekken die de deken de afgelopen maanden voerde met advocaten en andere betrokkenen bij de rechtspleging. 

 

Uit onderzoek dat daarna is gedaan, bleek dat er weinig over het onderwerp is te vinden in literatuur en tuchtrecht­spraak. Het weinige dat voorhanden is, dateert in hoofdzaak van meer dan twintig jaar geleden. 

 

Doel van het gesprek is het verkrijgen van (praktische) informatie en het kennisnemen van de verschillende opvattingen en visies, over vragen als: voldoet het bestaande tuchtrechtelijke toetsings­­kader? Hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan? Is er reden het toetsingskader te verduidelijken, actualiseren of aan te passen? 

 

Mede op basis van de uitkomst van deze consultatie zal worden bezien of het tuchtrechtelijk toetsings­­kader verduidelijkt, aangevuld of geactualiseerd zou moeten worden.