Geachte collega’s en confrères,

 

De afdeling privaatrecht van de rechtbank Amsterdam heeft mij verzocht het hieronder opgenomen bericht onder uw aandacht te brengen. Het bericht is ook te vinden op:

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Paginas/COVID-19.aspx

 

Ik mag er wel aan toevoegen dat de afdeling privaatrecht vreest dat de achterstand bij de behan­deling van zaken verder zal oplopen. Het lijkt mij in het belang van alle rechtzoekenden dat de  balie eraan meewerkt dat te voorkomen.

 

Met de rechtbank vraag ik er daarom begrip voor dat de rechtbank waar nodig – uiteraard steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving – zal moeten bepalen dat zittingen digitaal plaats­vinden (al dan niet ‘hybride’, met deels fysieke en deels digitale aanwe­zigheid) en beperkingen op zal moeten leggen aan het aantal fysiek aanwezige proces­deel­nemers. Zoals uit het bericht blijkt, zal de recht­bank alle betrokken belangen steeds zorgvuldig worden betrokken, waar­onder de noodzaak dat stagiaires praktijkervaring opdoen en met een kantoorgenoot deelnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

namens de Amsterdamse raad van de orde

E.J. Henrichs

 

Bericht Rechtbank Amsterdam over zittingen  gedurende de coronacrisis

 

Van de Rechtbank Amsterdam, afdeling privaatrecht (teams familie & jeugd, handel, insolventie, kanton en kort geding).


Wie zich tot de rechter wendt, bedienen we graag zo goed mogelijk, met inachtneming van de belangen van de wederpartij (equality of arms).

 

Vanuit die gedachte worden zittingen gepland en verzoeken ten aanzien van die zittingen (bijvoorbeeld aanhouding, digitale zitting in plaats van fysiek of andersom, etc.) beoordeeld.

 

Door corona heeft de rechtbank te kampen met aanzienlijke voorraden in civiele zaken en de zittingscapaciteit is schaars. Als uitgangspunt geldt dus eens te meer dat aanhoudingen zo veel mogelijk vermeden worden en eenmaal geplande zittingen doorgang zullen vinden.

 

Het aantal aanwezigen tijdens de zittingen moeten we helaas beperken en het toegestane aantal aanwezigen is mede afhankelijk van de beschikbare, maar op dit moment schaarse, zittingszalen.

 

De rechter beslist, als hier onderbouwd om wordt verzocht, of naast de partij en de advocaat meer mensen aanwezig mogen zijn. De belangen waarmee we hierbij rekening houden zijn de specifieke kenmerken van de zaak, hoor en wederhoor, de waarheidsvinding, de openbaarheid van de zittingen (behalve bij familie & jeugd), de opleiding van advocaat-stagiaires, etc.

 

Naast de procespartij en de advocaat zijn publiek en pers ook welkom. Voor de spelregels wordt verwezen naar rechtspraak.nl voor rechtbank Amsterdam en bijgevoegde flyer.

 

Als er teveel aanmeldingen zijn voor het bijwonen van een zitting, bepaalt de rechter wie aanwezig mogen zijn, na afweging van alle (bekende) belangen. De regie ligt dus bij de zaaksrechter en diens beslissing is definitief van aard.

Door corona is het aantal zaken dat nog moet worden behandeld gestegen, terwijl de organisatie rond de zittingen meer tijd kost. Ook bij u loopt het werk anders dan gebruikelijk. Laten we met begrip over en weer onze schouders eronder zetten.