OP VERZOEK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM, FAMILIE EN JEUGD, MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND:

 

Op 19 februari j.l. zijn op rechtspraak.nl de procesreglementen F&J rechtbanken gepubliceerd die per 1 maart a.s. in werking treden. Voor de volledige tekst verwijs ik naar deze link. Op pag. 9 en verder is een handig overzicht van de wijzigingen. Kort gezegd komen deze wijzigingen op het navolgende neer:

 

 Voor alle zaken (zowel Jeugd als Familie) wijzigt het volgende:

 

1. Indien geen BRP uittreksel wordt overgelegd, kan worden volstaan met vermelding van het BSN nummer van partijen in een aparte brief, die tegelijk met het verzoekschrift wordt ingediend of door overlegging van kopieën van identiteitsbewijzen waarop het BSN staat vermeld. De brief/kopieën maken geen deel uit van de processtukken en worden niet aan de andere partij(en) gestuurd.

 

2. Processtukken  worden uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de mondelinge behandeling ingediend, tenzij de wet of het procesreglement voorschrijft dat de stukken eerder moeten worden ingediend.

 

3. Indien een partij zijn verzoek en/of grondslag vermeerdert of wijzigt wordt dit vermeld in de kop van het processtuk.

 

Voor Gezag en omgang en Civiel jeugdrecht wijzigt daarnaast het volgende:

 

4. Het uitwisselen van processtukken en berichten tussen rechtbank en Raad en GI vindt in de daarvoor aangewezen gevallen plaats via het aansluitpunt rechtspraak-digitale toegankelijkheid (CORV).

 

 Voor Civiel jeugdrecht wijzigt nog:

 

5. De termijn waarbinnen de Raad voor afloop van de VOTS een verzoek OTS moet indienen, namelijk binnen vijf weken.

 

6. Een GI wordt als belanghebbende aangemerkt direct nadat deze is belast met de uitvoering van een (voorlopige) kinderbeschermingsmaatregel.

 

7. Op het bijzonderhedenformulier kan de indiener van het verzoek aangeven op welke dagen hij bereikbaar is voor de rechtbank (niet verhinderdata).

 

Wat betreft het overgangsrecht is bepaald dat deze wijzigingen gelden voor nadien aangevangen procedures en wat lopende procedures betreft voor de proceshandelingen die nadien nog worden verricht.

 

R.H.G. (Rein) Odink
Rechter/ Teamvoorzitter Familie en Jeugd Amsterdam