De Amsterdamse raad van de orde en de Raad voor Rechtsbijstand hebben in samenspraak een regeling gemaakt waardoor het mogelijk is dat stagiaires maximaal 3 maanden gedetacheerd worden bij een toevoegkantoor, zonder dat dat ten koste gaat van de toevoegvergoeding.

Binnen de Amsterdamse Balie bestaat al lang de wens om de onderlinge betrokkenheid en solidariteit te vergroten en waar mogelijk ook financiële steun te geven aan sociale kantoren.

De stagiaires van commerciële kantoren krijgen zo meer kans om te voldoen aan de eisen die artikel 3.9 Voda stelt aan de praktijkervaring die tijdens de stage moet zijn opgedaan.

Er worden al stagiaires gedetacheerd bij sociale kantoren en nu is vastgelegd op welke wijze stagiaires van commerciële kantoren rechtsbijstand kunnen verrichten in toevoegingen van advocaten die werkzaam zijn bij een toevoegkantoor.

Voor deze groep stagiaires gelden dezelfde voorwaarden als voor stagiaires die werkzaamheden verrichten in de toevoegingen van hun patroon, zoals bepaald is artikel 1 sub m van de inschrijvingsvoorwaarden:

 

 de advocaat/advocaten van het toevoegkantoor in wiens toevoegingen de stagiaire rechtsbijstand verleent, voldoet/voldoen aan de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand op de rechtsgebieden waarop binnen de toevoegpraktijk werkzaamheden verricht gaan worden ( de advocaat beschikt over een onvoorwaardelijke inschrijving voor het rechtsgebied) en;
 

de toevoeging waarop door de stagiaire werkzaamheden worden verricht komt/blijft op naam van de toegevoegde advocaat. Deze blijft eindverantwoordelijk en is daarom bijvoorbeeld bij het eerste gesprek met de cliënt aanwezig én;
 

de toegevoegde advocaat en de stagiaire wonen gezamenlijk de zitting bij en;
 

de volgende werkzaamheden vallen niet onder de regeling: 
            

              - Werkzaamheden in het kader van piket- en AC-diensten


              - Werkzaamheden op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht, jeugdstrafrecht

                en civiel jeugdrecht.
 

Voor de detachering moet ontheffing gevraagd worden bij de Algemene Raad, zie artikel 12 lid 4 Advocatenwet.

Op het formulier aanvraag ontheffing detachering dient vermeld te worden dat het gaat om een stagiaire die in de sociale rechtspraktijk gaat werken. Alvorens ontheffing te verlenen, wordt de raad van de orde gehoord.

Als ontheffing wordt verleend, geeft de raad van de orde de naam van de betrokken stagiaire door aan de Raad voor Rechtsbijstand, opdat medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand als zij constateren dat de betreffende stagiaire rechtsbijstand (inzake een procedure) in een toevoeging van een andere advocaat heeft verricht, hiermee rekening houden en de vergoeding op de normale wijze vaststellen of akkoord bevinden (bij een HT steekproefcontrole). De door de stagiaire gewerkte uren zullen niet in mindering gebracht worden op de vergoeding.

 

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat commerciële kantoren aan toevoegkantoren een vergoeding betalen voor het mogen detacheren van stagiaires en de opleiding die de toevoegkantoren aan de stagiaires geven. Het betalen van een dergelijke vergoeding staat los van de toevoegingsvergoeding aan de toegevoegde advocaat en wordt niet in mindering gebracht op de toevoegvergoeding. De advocaat hoeft deze kosten dan ook niet op te geven bij de declaratie van de toevoegingen waarin de stagiaire op grond van deze regeling heeft gewerkt.