SANCTIES TEGEN RUSSISCHE FEDERATIE EN GELIEERDE PARTIJEN VRAGEN
STERK VERHOOGDE WAAKZAAMHEID VAN NEDERLANDSE ADVOCATEN

 

 

Als toezichthouder wijs ik de Amsterdamse (zakelijke) advocatuur op het volgende.

 

De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben de afgelopen dagen sancties opgelegd aan de Russische Federatie en daarmee gelieerde partijen, waaronder een aantal Russische personen, banken en andere organisaties.

 

Advocaten moeten er rekening mee houden dat de komende dagen pogingen worden ondernomen deze sancties te omzeilen en dat daartoe een beroep op hen zal worden gedaan. Het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid.

 

Van advocaten mag daarom een sterk verhoogde waakzaamheid worden verwacht bij het aan­vaarden van nieuwe opdrachten of het voorzetten van bestaande opdrachten:

 

  • Voor nieuwe zaken geldt het vereiste van grondige controle van de identiteit die de Wwft en de Verordening op de advocatuur (“Voda”) voorschrijven.
  • Wijziging van omstandigheden (zoals wijziging in de sanctiewetgeving) kunnen reden zijn tot hernieuwd, nader of strenger onderzoek (onder meer naar de juistheid van de door of namens de cliënt verschafte gegevens en de identiteit van de client of de tussenpersoon en de toelaat­baarheid van betrokken bij de dienstverlening.
  • De Voda is duidelijk als het gaat om betrokkenheid van advocaten bij onwettige activiteiten: reeds als in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat aan een advocaat opgedragen diensten strekken tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten, is dat reden de dienstverlening te weigeren of te beëindigen (art. 7.1 lid 1 en 7.3 Voda). Het omzeilen van sancties is zonder meer een onwettige activiteit en omdat het bestaan van aanwijzingen voldoende is, is grote terughoudendheid bij het aanvaarden of voort­zetten van opdrachten geboden.
     
    Ik roep advocaten daarom op tot de sterk verhoogde waakzaamheid. Ik wijs verder op de noodzaak de actuele stand van zaken met betrekking tot sancties nauwlettend te monitoren en bij Wwft-plichtige zaken ongebruikelijke transacties onverwijld te melden bij het meldportaal van de FIU Nederland.  

 

Ik ben in voorkomende gevallen bereid tot overleg en advies.

 

Hoogachtend,

 

 

E.J. Henrichs