Toezicht op naleving door advocaten van sanctie wet- en regelgeving

 

Op 22 maart jl. heb ik aangekondigd een aantal kantoren te vragen voor mij inzichtelijk te maken op welke wijze zij ervoor zorgdragen dat zij niet betrokken zijn of raken bij adviezen, transacties of procedures die inbreuk maken op de (recent gewijzigde en uitgebreide) sanctiewet en -regelgeving.

 

In een recente perspublicatie heb ik inmiddels aanleiding gezien navraag te doen naar mogelijke schending van sancties bij de herstructurering van het Kroatische detailhandelsconcern Agrokor/Fortenova. Bij die herstructurering was onder meer Houthoff Advocaten betrokken.

 

Het desbetreffende dossier is aan mij ter hand gesteld. Een door mij aangewezen externe sanctie-deskundige heeft aan de hand van dat dossier kunnen vaststellen dat geen sprake is geweest van schending van de destijds geldende sancties (opgelegd in verband met de annexatie van de Krim) en dat de bij die herstructurering betrokken kantoren destijds voorafgaand aan de herstructurering zorgvuldig en adequaat onderzoek hebben gedaan naar de toelaatbaarheid van (hun betrokkenheid bij) die transactie.

 

Mijn wettelijke geheimhoudingsplicht als toezichthouder belet mij nader in te gaan op de precieze bevindingen van de door mij ingeschakelde sanctiedeskundige. Ik moet mij daarom beperken tot de opmerking dat de destijds geldende sancties zich – op hoofdlijnen – richtten tegen (betrokkenheid bij) de uitgifte van en het verhandelen van effecten die zijn of worden uitgegeven door twee Russische banken. In het kader van de herstructurering is daarvan geen sprake geweest. Ook overigens is niet gebleken van inbreuk op de sancties.

 

E.J. Henrichs
Deken Amsterdamse orde van advocaten