Nieuwe Beleidsregel Toezicht Wwft 2023
Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft in werking getreden. Deze beleidsregel komt in de plaats van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 en bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen. Ook zijn de inzichten verwerkt die onder de toepassing van de eerdere beleidsregel zijn gewonnen.

De dekens geven met de nieuwe Beleidsregel aan wanneer zij van mening zijn dat in beginsel aan een Wwft-verplichting is voldaan. Bij de hantering van de Beleidsregel wordt daarbij als uitgangspunt gehanteerd: “Pas toe of leg uit”.  Er kan gekozen worden voor een andere invulling van een Wwft-verplichting. In dat geval moet uitgelegd kunnen worden dat met deze invulling eveneens wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van de Wwft.


Wwft opleiding
Uitgangspunt is dat Wwft-plichtige advocaten – afhankelijk van de vraag of zij kantoorverantwoordelijke of compliance officer zijn of niet - één- of tweejaarlijks een Wwft-cursus volgen die voldoet aan bepaalde inhoudelijke eisen en qua kwaliteit en omvang voldoende is om daaraan twee permanente-opleidingspunten te kunnen toekennen. Wwft-cursussen kunnen zowel het karakter van basiscursus als dat van verdiepingscursus hebben. Door het periodiek volgen van een Wwft-cursus wordt gewaarborgd dat de kennis over de Wwft op niveau is en up-to-date blijft.

Voor werknemers van kantoren die geen advocaat zijn, maar wel bij Wwft-werkzaamheden betrokken zijn, geldt eveneens een periodieke opleidingsverplichting. Deze verplichting kan van lichtere aard zijn dan de verplichting die voor advocaten geldt. Het gaat er bij ondersteunende medewerkers met name om dat zij in staat zijn een eventuele Wwft-context te herkennen. De volle verantwoordelijkheid voor een juiste naleving van de Wwft berust bij deWwft-plichtige advocaat. De verantwoordelijkheid voor een juiste naleving van artikel 35 Wwft ten aanzien van medewerkers die geen advocaat zijn, berust bij de Wwft-verantwoordelijke van het kantoor.

De opleidingsverplichting ten aanzien van advocaten die geen Wwft-zaken doen, komt te vervallen. De dekens zijn echter van mening dat ook voor advocaten die niet onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen het van eminent belang is dat ook die voldoende kennis hebben van de Wwft om te kunnen beoordelen of een dienst die verleend gaat worden/wordt Wwft-plichtig is. Aanbevolen wordt daarom dat advocaten die geen Wwft-diensten verrichten periodiek cursussen volgen en/of gebruik maken van de voorlichting van de Nederlandse Orde van Advocaten op het gebied van de Wwft.

Kantoren die géén Wwft-zaken behandelen hoeven geen Wwft-verantwoordelijke aan te wijzen. Dat betekent dat op die kantoren dus niemand een Wwft-cursus hoeft te volgen. Dat geldt ook voor eenpitters die geen Wwft-zaken behandelen. Wanneer echter één aan het kantoor verbonden advocaat in een jaar minimaal één Wwft-zaak behandelt, is de Wwft op die advocaat van toepassing en dient op grond van artikel 2d lid 1 Wwft – indien het dagelijks beleid wordt bepaald door twee of meer personen - een Wwft-verantwoordelijke te worden aangewezen. Voor die Wwft-verantwoordelijke geldt de opleidingsverplichting uiteraard wel.

U vindt de Beleidsregel terug op onze eigen website, maar ook op de website van het dekenberaad: Home | Toezicht Advocatuur. De dekens hebben de Beleidsregel tot slot gepubliceerd in de Staatscourant.


Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.

Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

 

 

Beleidsregel Toezicht Wwft 2023 in het arrondissement Amsterdam

Toelichting bij de Beleidsregel Wwft 2023

Bijlage bij Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Wwft formulier

Model risicobeleid maart 2023

FAQ maart 2023

 

 

 

Archief