De Amsterdamse raad van de orde en de andere 10 lokale raden van de orde hebben in december jl. de beleidsregel stage en patronaat 2023 vastgesteld.

Dit jaar is er veel overleg geweest over de salarissen van de stagiaires.

De raden realiseren zich dat het verplicht stellen van indexering van de salarissen voor alle stagiaire-salarissen, niet altijd voor alle kantoren haalbaar is.

Daarom is besloten de jaarlijkse verplichte indexering los te laten.

Voor 2023 is in de beleidsregel een minimumsalaris voor eerstejaars stagiaires van € 2.802,-, voor tweedejaars stagiaires van € 3.193,- en voor derdejaars stagiaires van € 3.550,- opgenomen.De landelijke harmonisatie van de beleidsregel heeft ertoe geleid dat de Amsterdamse raad de verplichting, om in de arbeidsovereenkomsten met stagiaires de Amsterdamse raad als bindend adviseur te benoemen bij geschillen met betrekking tot de stage, heeft laten vallen.


Wel blijft gehandhaafd dat zowel de stagiaire als de patroon/het kantoor gehouden zijn om de raad van de orde op de hoogte te brengen van geschillen tussen hen.

De stagiaire én de patroon/het kantoor kunnen de raad om bemiddeling verzoeken.


In augustus 2022 is de Wet Implementatie EU-richtlijn transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. In de literatuur wordt overwegend aangenomen dat dit betekent dat de kosten voor de Beroepsopleiding Advocaten voor rekening van de werkgever moeten komen. In de beleidsregel is daar ook van uitgegaan. Hierover is echter (nog) geen rechterlijke uitspraak gedaan.


Onduidelijk is daarom of arbeidsrechtelijk nog ruimte is voor een andere verdeling van de kosten. Voor zover daar arbeidsrechtelijk ruimte voor blijft, heeft de raad van de orde geen bezwaar tegen een eventuele terugbetalingsregeling met betrekking tot de netto kosten van de beroepsopleiding indien sprake is van een glijdende schaal, in die zin dat de door de stagiaire te vergoeden kosten afnemen met het verstrijken van de tijd, waarbij aan het einde van de stage geen terugbetalingsverplichting meer geldt.

 

Bijlage: Beleidsregel stage en patronaat 2023