Nieuwe beëdigingsprocedure vanaf 1 januari 2015

 Beëdigingsprocedure 2018 (klik hier)

 

Beëdigingsprocedure 2015:

NIEUWE BEËDIGINGSPROCEDURE VANAF 1 JANUARI 2015

 

1 januari 2015 zal de nieuwe  Advocatenwet in werking treden  waardoor er o.a. veranderingen komen in de beëdigingsprocedure.

 

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 januari 2015 ingediend bij de raad van de orde ( v.h. raad van toezicht)  in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en niet meer bij de griffie van de rechtbank.

 

Stagiaires  en advocaten met stageverklaring die in Amsterdam beëdigd wensen te worden, dienen het verzoek in tweevoud in, bij de raad van de orde aan de Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam tussen 10:00 - 12:30 en 13:00 - 16:30. Inhoudelijk wijzigt de procedure niet.

 

Het verzoek tot inschrijving als advocaat dient de onderstaande bijlagen te bevatten.

 

LET OP: Wanneer het rekst niet volledig wordt ingediend, dan wordt het niet in behandeling genomen! 

 

 • Kopieën geldig identiteitsbewijs (met doorhaling burgerservicenummer); (paspoort of identiteitskaart (NB: geen rijbewijs));
 • Kopieën van de originele bul(len), cijferlijsten. d.w.z. óf alleen de doctoraalbul óf zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring. Voor de beëdigingen van februari en augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);
 • NB bij het indienen van het verzoekschrift dient de originele bul getoond te worden;
 • Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres).
  Indien u nog niet over een V.O.G. beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen; Voor een zelfstandig ondernemer is de VOG-aanvraag anders dan voor een advocaat in loondienst (klik hier)
 • Stagiaire : een verzoek tot goedkeuring patronaat  (conform Model zoals gepubliceerd op de website);
 • Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring;
 •  indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven;
 • Verzoeker dient het verzoekschrift persoonlijk te ondertekenen.

 

NB Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan! Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) te bereiken via internet www.justitie.nl of telefonisch 070-3707234.

 

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, moet overleg plaatsvinden met het bureau van de orde, mevrouw mr. A. van de Streek of  mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-Wijte. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

 

 •  Verzoeker wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met de deken. Stagiaires worden ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn op het bureau en zijn een voorwaarde voor beëdiging.Tijdens het kennismakingsgesprek hoort u wie uw mentor tijdens uw stage zal zijn en voor welke datum voor uw beëdiging u een afspraak met uw mentor moet maken.
 • Daarna volgt een bezoek aan de mentor: dit is een lid van de raad van de orde die toeziet op de stage. Naar dit gesprek moet u de arbeidsovereenkomst meenemen, het tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen antecedentenformulier en een pasfoto. De beëdiging kan pas plaatsvinden nadat het bezoek aan de mentor heeft plaatsgevonden en de arbeidsovereenkomst is goedgekeurd.
 • De raad van de orde beoordeelt het verzoek tot goedkeuring patronaat.

 

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen ( zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

Formulier goedkeuring patronaat

Formulier stagiaire-ondernemer

Formulier stagiaire in dienstbetrekking

Formulier buitenstage

Formulier wijziging patronaat

Terug naar het nieuws-overzicht