Het beëdigingsrekest dient ingediend te worden via de online portal (onderstaande button).

  

BUTTON pijl indienen rekest

 

Let op: pas nadat het beëdigingsrekest is ingediend en u het inschrijfformulier voor de beroepsopleiding van de Amsterdamse Orde heeft ontvangen, mag u zich inschrijven voor de beroepsopleiding. Het is niet toegestaan dit eerder te doen.

 

Overzicht benodigde documenten voor de indiening van het beëdigingsrekest (UPLOADEN ALS PDF-bestand, andere type bestanden worden niet door het systeem herkend):

 

1. Scan beëdigingsrekest (model verzoekschrift tot beëdiging); LET OP: u dient alle vereiste bijlagen (separaat) ALS PDF-BESTAND te uploaden. Als u nog niet over alle bijlagen beschikt, dient u contact op te nemen met het Bureau van de Orde (max 1 MB groot).

 

2. Scan geldig paspoort of identiteitskaart met doorhaling burgerservicenummer; LET OP: een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs! (max 1 MB groot en geupload als pdf-bestand)

 

3. Scan diploma Bachelor Rechtsgeleerdheid met cijferlijst of; (onbeperkt aantal MB's)

Scan diploma HBO-Rechten met cijferlijst & scan afronding schakelprogramma universiteit met cijferlijst (geupload als pdf-bestand);

 

4. Scan diploma doctoraal of Master Rechtsgeleerdheid met cijferlijst;  (onbeperkt aantal MB's, geupload als pdf-bestand)
 

Alle bladzijdes van de diploma’s / cijferlijsten dienen te worden gescand. Indien van toepassing tevens een scan van de civiel effect verklaring meesturen, geupload als pdf-bestand

 

Indiening rekest met afstudeerverklaring Master Rechtsgeleerdheid:

Voor de beëdigingen in februari (sluitingstermijn indiening rekest 15 december) en augustus (sluitingstermijn indiening rekest 15 juni) geldt dat het rekest ingediend kan worden met een scan van de  afstudeerverklaring als de uitreiking van de masterbul na de sluitingstermijn voor de indiening van het rekest plaatsvindt.

Het indienen van het beëdigingsrekest met een afstudeerverklaring is uitsluitend mogelijk in de periode 1 t/m 15 juni voor een beëdiging in augustus en in de periode 1 t/m 15 december voor een beëdiging in februari.

Na de uitreiking van de masterbul dient een scan van de masterbul en de cijferlijst te worden geupload in het webportaal. Tevens dient een gewaarmerkt uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de master geupload te worden.

 

5. PDF-uittreksel uit het DUO-diplomaregister van de Bachelor Rechtsgeleerdheid (of Bachelor HBO-Rechten) en Master Rechtsgeleerdheid (www.duo.nl); (max 1 MB per DUO)


LET OP! Een gewaarmerkt DUO-uittreksel ziet er als volgt uit: http://www.advocatenorde-amsterdam.nl/56194/20181204140759-Voorbeeld DUO-uittreksel.pdf

 

Indien geen uittreksel gedownload kan worden via DUO, zoals bij diploma’s behaald vóór 1996, dan dient verzoeker, in plaats van een uittreksel te uploaden in het webportaal, bij de Amsterdamse Orde van Advocaten de originele diploma’s in persoon te tonen. Dit kan tussen 09:30 - 12:30 en 13:15 - 17:00 uur. U dient hiervoor een afspraak te maken.

 

6. Scan originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) of scan ingevuld aanvraagformulier VOG; (max 1 MB en dient als pdf-bestand te worden geupload).. De originele versie van de VOG dient per post naar het Bureau van de Orde te worden gezonden

 
Het aanvragen van een VOG duurt tussen de 2-4 weken. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij de indiening van het beëdigingsrekest.

 

Het adres van verzoeker dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsrekest. (Een origineel uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie dient bij het verzoekschrift gevoegd te worden indien het adres op de VOG (in verband met bijvoorbeeld verhuizing) niet overeenkomst met uw huisadres.)

Indien verzoeker op het moment van het indienen van het beëdigingsrekest ingeschreven staat in het buitenland waardoor verzoeker in het rekest een buitenlands adres heeft vermeld, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het rekest worden overlegd. Doorgaans is dat een politiverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

www.rijksoverheid.nl

 

Bij de aanvraag van de VOG dient onder punt 2.2 Doel van de aanvraag overig: “beëdiging tot advocaat” ingevuld te worden. Onder punt 2.4.A Specifiek screeningsprofiel aangekruist  te worden: 55 Juridische dienstverlening.

 

Stagiaire-ondernemers en advocaten met stageverklaring die een eigen kantoor starten, dienen de VOG-aanvraag bij het Bureau van Orde te laten invullen en stempelen. Hiertoe kunt u telefonisch een afspraak maken (020-5896000).

 

7. Scan verklaring art. 2 lid 6 Advocatenwet indien verzoeker eerder ingeschreven heeft gestaan als advocaat. (max 1 MB)

Het formulier kunt u via onderstaande link downloaden. Daarna dient u het ingevulde formulier te mailen naar de orde waar u het laatst stond ingeschreven. Als u destijds in Amsterdam stond ingeschreven is dit orde@aova.nl. Tevens dient u dit ingevulde aanvraagformulier te uploaden als bijlage bij het rekest. Zodra u de artikel 2 lid 6 verklaring heeft ontvangen, dient u dit tevens te uploaden in het webportaal. Voor nadere informatie kunt u bellen met het Bureau van de Orde (20-5896000).  

https://www.advocatenorde.nl/modellen-handleidingen-formulieren

 

Tevens meesturen met het beëdigingsrekest:

 

8. Scan verzoek tot goedkeuring patronaat (onbeperkt aantal MB's)

 
a. Scan arbeidsovereenkomst, zie ook www.advocatenorde-amsterdam.nl

b. scan certificaat patroonscursus.
 

LET OP: Wanneer het rekest niet volledig wordt ingediend dan kan het rekest niet in behandeling worden genomen! 

 

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

Overzicht procedure indiening beëdigingsrekest tot aan de beëdiging

 

Indiening beëdigingsrekest

 

De procedure vanaf de indiening van het beëdigingsrekest tot aan de beëdiging duurt ongeveer 4-6 weken.

 

Na de indiening van het beëdigingsrekest worden het rekest en de bijlagen door de Amsterdamse Orde van Advocaten gecontroleerd op volledigheid. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

 

Indien het beëdigingsrekest incompleet is neemt de Amsterdamse Orde van Advocaten contact op met verzoeker. De Amsterdamse Orde van Advocaten kan een incompleet beëdigingsrekest niet doorzenden naar de rechtbank voor de beëdiging.

 

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Amsterdam ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker 

 

Uiterste data indienen beëdigingsrekest en aanmelding Beroepsopleiding

 

Najaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 september):

  • Beëdigingsrekest uiterlijk op 15 juni indienen;
  • Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 30 juni.

 

Om aan de najaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk in augustus te zijn beëdigd.

 

Voorjaarscyclus (start Beroepsopleiding op 1 maart):

  • Beëdigingsrekest uiterlijk op 15 december indienen;
  • Aanmelding Beroepsopleiding uiterlijk op 31 december.

 

Om aan de voorjaarscyclus mee te kunnen doen dient men uiterlijk in februari te zijn beëdigd.

 

Uitzondering: stagiaire-ondernemer / advocaat in dienstbetrekking bij een bedrijf anders dan een advocatenkantoor

 

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking bij een bedrijf anders dan een advocatenkantoor gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, moet overleg plaatsvinden met het bureau van de orde, mevrouw mr. A. van de Streek of  mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-Wijte. (Voor beëdiging in de maand voorafgaande aan de start van de beroepsopleiding is dat uiterlijk 1 juni respectievelijk 1 december). Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

  

Vóór de beëdiging: kennismakingsbijeenkomst deken & kennismakingsgesprek mentor

 

Vóór de beëdiging dient verzoeker deel te hebben genomen aan de verplichte (en gezamenlijke) kennismakingsbijeenkomst met de deken en dient verzoeker op  kennismakingsgesprek te zijn geweest bij de mentor.

 

Verzoeker ontvangt na indiening van het beëdigingsrekest via de mail een uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst met de deken. Bij de kennismakingsbijeenkomst wordt onder andere bekend gemaakt welke mentor (lid van de raad) aan verzoeker is toegewezen.

 Na de kennismakingsbijeenkomst neemt de mentor contact met u op voor het maken van een afspraak. 

 

Wijziging beëdigingsdata in 2024
De beëdigingen vinden vanaf 2024 over het algemeen plaats op de derde woensdag van de maand.
In februari en augustus worden er meestal ruim 100 stagiaires beëdigd, verdeeld over meerdere zittingen op één dag.

De planning voor 2024 is als volgt:

17 januari
28 februari
maart vervalt voor stagiaires
17 april
15 mei
19 juni
17 juli
28 augustus
september vervalt voor stagiaires
18 september
16 oktober
20 november
18 december

  

Beëdiging

Indien verzoeker kan worden beëdigd ontvangt verzoeker per brief op het kantooradres, binnen 1 week vóór de beëdiging, een oproep voor de beëdigingszitting.

 

In de  oproep voor de beëdigingszitting wordt medegedeeld dat verzoeker maximaal drie belangstellenden mee mag nemen naar de beëdiging, het tijdstip waarop verzoeker zich bij de rechtbank moet melden en dat verzoeker zelf zorg dient te dragen voor een toga (het is mogelijk om een toga te lenen bij de rechtbank). Voorts is in de oproep informatie te vinden over de keuze tot het afleggen van de eed of de belofte. 

  

FAQ beëdigingen

 

Aanmelding beroepsopleiding

Verzoeker ontvangt na de indiening van het beëdigingsrekest via de mail een link naar het aanmeldportaal van de Nederlandse Orde van Advocaten (Den Haag) voor de beroepsopleiding.

  

Hieronder een aantal belangrijke punten uit het kennismakingsgesprek:

Voor de beëdigingen in februari geldt dat de formulieren uiterlijk 31 december ingeleverd moeten zijn voor de beëdigingen in augustus geldt dat de formulieren uiterlijk 30 juni ingeleverd moeten zijn.

Ongeveer een jaar na uw stage moet u deelnemen aan de pleitoefening (dit geldt niet voor RAIO’s). Deelname aan de pleitoefeningen is een onderdeel van de opleidingsverplichtingen.

 

Zie ook Beleidsregel stage en patronaat 2024

 

Het schema van de pleitoefeningen wordt gepubliceerd op de website. Het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt wanneer u voor de pleitoefening bent ingedeeld. Het staat u vrij om te ruilen. Dit dient u echter tijdig door te geven aan het Bureau van de Orde.

 

Deelname aan de pleitwedstrijden levert een vrijstelling op voor deelname aan de pleitoefeningen.