Moet ik voor een verzoek tot beëdiging mijn originele diploma’s in persoon bij de Amsterdamse Orde van Advocaten tonen?  

Nee. Het beëdigingsverzoek en de verplichte bijlagen kunnen via het formulier op de website worden ingediend (www.advocatenorde-amsterdam.nl).

 

Naast het uploaden van het beëdigingsverzoek dient bij DUO een uittreksel uit het diplomaregister te worden gedownload van het doctoraal rechtsgeleerdheid of de bachelor & master rechtsgeleerdheid.Dit uittreksel kunt u uploaden op de pagina van uw beëdigingsrekest. Uittreksels zijn beschikbaar vanaf 1996.

Indien het niet mogelijk is om een uittreksel te downloaden bij DUO dan kan in plaats daarvan de originele diploma in persoon bij de raad van de orde worden getoond tussen 10:00 - 12:30 en 13:00 - 16:30 uur. U dient hiertoe een afspraak te maken.

Zie voor meer informatie: www.advocatenorde-amsterdam.nl/de-beediging

  

Wat is de sluitingstermijn voor indienen van rekesten voor stagiaires?

Uiterlijk 15 juni  dient u het rekest voor de Beroepsopleiding Najaar in te dienen.

Uiterlijk 15 december dient u het rekest voor de Beroepsopleiding Voorjaar in te dienen,

 

Wat is de sluitingstermijn voor het aanmelden bij de beroepsopleiding?

Het aanmelden voor de Beroepsopleiding Najaar is uiterlijk 30 juni.

Het aanmelden voor de Beroepsopleiding Voorjaar is uiterlijk  31 december.

 

Aanmeldingsformulier beroepsopleiding

Het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding ontvangt u bij de uitnodiging voor de kennismakingsbijeenkomst. Het formulier dient u te zenden naar De Nederlandse Orde van Advocaten in Den Haag, e-mail: aanmeldingberoepsopleiding.nl.


Welke bijlagen dient het rekest te omvatten?

Het verzoek tot inschrijving als advocaat dient de bijlagen te bevatten zoals staat vermeld op www.advocatenorde-amsterdam.nl

 

Als ik eerder ben beëdigd, moet ik dan opnieuw alle bijlagen bij het rekest voegen?

Ja, dat is het geval. In dat geval dient dient u ook een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen. Een aanvraagformulier vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Hoe vraag ik een Verklaring omtrent Gedrag aan?

Voor een advocaat in loondienst vult het kantoor van de werkgever de VOG-aanvraag in.
Voor zelfstandig ondernemers is de VOG-aanvraag anders dan voor een advocaat in loondienst.
Punt 2 Organisatie die de VOG verlangt:
Punt 2.1 Bureau van de Orde (voorziet de aanvraag van stempels en handtekening)

Bij de aanvraag van de VOG dient onder punt 2.2 Doel van de aanvraag overig: “beëdiging tot advocaat” ingevuld te worden. Onder punt 2.4.A Specifiek screeningsprofiel aangekruist  te worden: 55 Juridische dienstverlening.

 

De Originele Verklaring omtrent Gedrag is nog niet ontvangen?

Indien u nog niet over een VOG beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen.

 

Rekest ingediend met  een aanvraag VOG

U heeft het rekest ingediend met  een aanvraag  VOG

Vriendelijk verzoek de Originele Verklaring Omtrent Gedrag per post te zenden naar het Bureau van de Orde, Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam.  

 

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie

U dient een origineel Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie bij het rekest te voegen indien het adres op de Verklaring omtrent het Gedrag niet overeenkomt met uw huisadres.

 

Kan ik een rekest indienen met een afstudeerverklaring?

Alleen in de maanden juni en december kan een rekest worden ingediend met een afstudeerverklaring. Voor de beëdigingen van februari en augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) nà de sluitingstermijn van 15 juni, 15 december  worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);

 

Rekest ingediend met een afstudeerverklaring

U heeft het rekest ingediend met een afstudeerverklaring voor het Masterexamen. Vriendelijk verzoek na ontvangst van de Masterbul de volgende stukken alsnog in het webportaal te uploaden.

-       kopie Masterbul

-       kopie cijferlijst Master

-       uittreksel DUO Master

 

Kennismakingsbijeenkomst en mentorgesprek

Verzoeker wordt uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met de deken. Stagiaires worden ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn op het bureau en zijn een voorwaarde voor beëdiging. Tijdens het kennismakingsgesprek hoort u wie uw mentor tijdens uw stage zal zijn. Uw mentor neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.


Welke stukken mee te nemen naar mentorgesprek?

Kopie van  de arbeidsovereenkomst, het antecedentenformulier en een pasfoto. Het antecedentenformulier wordt tevoren aan de stagiaires toegezonden.


Wanneer vindt er een beëdiging plaats?

Elke 3e woensdag van de maand, mits er voldoende aanmeldingen zijn. In de maanden februari en augustus, vinden er meestal aan het eind van de maand over één hele dag veel beëdigingen plaats, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In september en maart is er meestal geen beëdiging. De datum van beëdiging verneemt u op de kennismakingsbijeenkomst.

 

Voorlopig geplande datum van beëdiging

Tijdens de informatiebijeenkomst verneemt u ´de voorlopige´ datum van beëdiging.
U wordt uitsluitend beëdigd indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan.

 

Schriftelijk bericht over beëdiging (binnen 1 week vòòr de beëdiging)

Indien u aan alle voorwaarden voldoet om te kunnen worden beëdigd, ontvangt u van de rechtbank binnen één week voorafgaand aan de beëdiging het definitieve  bericht. De rechtbank zendt de brief naar het kantooradres.

 

Extra voorwaarden stagiaire-ondernemer en advocaat in dienstbetrekking?

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, moet overleg plaatsvinden met het bureau van de orde, mevrouw mr. A. van de Streek of  mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-Wijte. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

 

Patronaat

Een stagiaire dient bij het rekest een verzoek tot goedkeuring patronaat in (conform Model zoals gepubliceerd op de website: www.advocatenorde-amsterdam.nl/de beediging); Tevens dient hierbij een certificaat van de patroonscurus worden gevoegd. Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar.

 

Verklaring ex artikel 2, lid 6 Advocatenwet

Indien van toepassing dient u bij het rekest of bij een kantoorverplaatsing  een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen. Een aanvraagformulier vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten