Beëdigingsrekesten indienen bij de raad van de orde,

Beroepsopleiding najaar: UITERLIJK 15 juni 

Beroepsopleiding voorjaar: UITERLIJK 15 december

 

Indien u een stagiaire in dienst gaat nemen die aan de beroepsopleiding zou willen deelnemen, dan is het volgende van belang:

 

De rechtbank zal in februari en in augustus extra beëdigingen vaststellen. Het Bureau van de Orde zal zorgdragen voor een evenredige verdeling over deze beëdigingsdata.

Voor de beëdigingen van augustus, dient het beëdigingsrekest uiterlijk 15 juni te zijn ingediend. Voor de beëdigingen van februari, dient het beëdigingsrekest uiterlijk 15 december te zijn ingediend.

 

Om in de najaars- danwel  voorjaarscyclus, van de beroepsopleiding geplaatst te kunnen worden, die resp. op 1 september en 1 maart  starten, dienen stagiaires zich uiterlijk 30 juni/31 december te hebben ingeschreven bij de NOvA en uiterlijk in augustus/februari  beëdigd te zijn.

 

Het inschrijfformulier voor de  Beroepsopleiding ontvangt de stagiaire tezamen met een uitnodiging voor de verplichte kennismakingsbijeenkomst van het Bureau van de Orde.

 

Het rekest moet in tweevoud worden ingediend bij de raad van de orde, met de bijlagen zoals vermeld op www.advocatenorde-amsterdam.nl  (stagiaires, beëdiging , FAQ).

Wanneer het rekest niet volledig wordt ingediend, dan wordt het niet in behandeling genomen! 

 

Voor de beëdigingen van februari en augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) nà de sluitingstermijn van 15 december, 15 juni worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het  huisadres waar verzoek(st)er op het moment van indienen van het rekest staat ingeschreven. Indien verzoek(st)er staat ingeschreven in het buitenland dient er een buitenlandse V.O.G. bij het rekest te worden gevoegd; doorgaans is dat een politieverklaring). Indien u nog niet over een V.O.G. beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen; - indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar verzoeker  eerder stond ingeschreven.

N.B. Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan!  Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) te bereiken via internet www.justitie.nl of telefonisch 088 - 9982200. 

  • Rekest indienen bij de raad van de orde: uiterlijk 15 juni, 15 december
  • Inschrijven beroepsopleiding najaar: uiterlijk 30 juni, voorjaar: 31 december
  • Verplichte kennismakingsgesprekken: elke maand, behalve in juli

 

Met vriendelijke groet,

Bureau van de Orde van Advocaten Amsterdam