De stagiaire-ondernemer

 

Voor stagiaire-ondernemers gelden extra voorwaarden voordat een verzoek tot beëdiging ingediend kan worden. Hiertoe dient eerst overleg plaats te vinden met het bureau van de orde, mevrouw mr. A. van de Streek of  mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-Wijte (020 - 589 60 00). Van hen hoort u welke stukken u eerst dient in te leveren. Zodra deze stukken akkoord zijn, kunt u tot het indienen van het verzoek tot beëdiging overgaan.

Samenvatting voorwaarden goedkeuring aanvraag patronaat en verzoek beëdiging stagiaire-ondernemer

Eisen stagebegeleidingsplan en de samenwerkingsovereenkomst 2023

 

Voor beëdiging in de maanden voorafgaande aan de start van de beroepsopleiding (februari en augustus) dienen deze stukken uiterlijk 1 juni respectievelijk 1 december bij mw. Van der Streek of Roest Crollius-Wijte ingeleverd te zijn.

 

Voor de overige maanden geldt dat het verzoek tot beëdiging 4 tot 6 weken voor de beëdiging ingediend moet worden. Voordien moeten de aanvullende stukken door mw. Van de Streek of Roest Crollius goedgekeurd zijn.

Zie ook: Indienen verzoek tot beëdiging

 

Een van de bijlagen die met het verzoek tot beëdiging ingediend moet worden  is een verzoek tot goedkeuring patronaat. Stagiaire-ondernemers moeten hiervoor de volgende formulieren gebruiken:

Formulier goedkeuring patronaat stagiaire-ondernemer

Patroonscursus verplicht

 

Zie ook: Beleidsregel stage en patronaat en Toelichting op artikel 1 lid 2 onder c en artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel stage en patronaat inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (klik hier)

 

Voor een verzoek tot wijziging van de patroon kan het volgende formulier worden gebruikt  Formulier wijziging patronaat

 

De stageperiode

 

Op 1 januari 2015 is  de Verordening op de advocatuur in werking getreden.

 

Artikel 3.13 Verordening op de advocatuur bepaalt dat de patroon bij wie de stagiaire kantoor houdt ten minste éénmaal per jaar schriftelijk verslag uitbrengt aan de raad van de orde omtrent het verloop van de stage.

 

Indien de stagiaire de praktijk uitoefent voor eigen rekening wil de raad over de financiële ontwikkeling van de praktijk elk half jaar geïnformeerd worden.

 

Het Bureau van de Orde vraagt de betreffende verslagen op bij uw patroon. U ontvant een kopie van dit verzoek.

 

Naast het Formulier stageverslag moeten stagiaire-ondernemers een aanvullend formulier inleveren. Zie ook pagina Opleidingsmaatregel en Stagebesluit.

Een half jaar voordat de stagiaire drie jaar als advocaat staat ingeschreven vraagt het Bureau van de Orde het eindverslag op. Hiervoor kunnen dezelfde formulieren worden gebruikt.

Zie ook: Beleidsregel stage en patronaat en Toelichting op artikel 1 lid 2 onder c en artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel stage en patronaat inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (klik hier) en: De stageperiode