VERZOEK TOT BEËDIGING

 

Moet ik voor een verzoek tot beëdiging mijn originele diploma’s in persoon bij de Amsterdamse Orde van Advocaten tonen?  

Nee. Het beëdigingsverzoek en de verplichte bijlagen dienen via het webportaal te worden gedownloadL https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/50683/pagina-beediging-stagiaires-05-2018.

Naast het uploaden van het beëdigingsverzoek dient bij DUO een uittreksel uit het diplomaregister te worden gedownload van het doctoraal rechtsgeleerdheid of de bachelor & master rechtsgeleerdheid. Vervolgens dient dat uittreksel eveneens te worden gedownload in het webportaal.

Indien het niet mogelijk is om een uittreksel te downloaden bij DUO dan kan in plaats daarvan de originele diploma in persoon bij de raad van de orde worden getoond tussen 10:00 - 12:30 en 13:00 - 16:30 uur.

Zie voor meer informatie: www.advocatenorde-amsterdam.nl/de-beediging

 

Wat is de sluitingstermijn voor indienen van rekesten voor stagiaires?

Uiterlijk 15 juni  dient u het rekest voor de Beroepsopleiding Najaar in te dienen.

Uiterlijk 15 december dient u het rekest voor de Beroepsopleiding Voorjaar in te dienen,

 

Wat is de sluitingstermijn voor het aanmelden bij de beroepsopleiding?

Het aanmelden voor de Beroepsopleiding Najaar is uiterlijk 30 juni.

Het aanmelden voor de Beroepsopleiding Voorjaar is uiterlijk  31 december.

 

Aanmeldingsformulier beroepsopleiding

Het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding ontvangt u bij de uitnodigingsmail voor de kennismakingsbijeenkomst. Het formulier dient u te zenden naar De Nederlandse Orde van Advocaten in Den Haag, e-mail: aanmeldingberoepsopleiding.nl.


Welke bijlagen dient het rekest te omvatten?

Het verzoek tot inschrijving als advocaat dient de bijlagen te bevatten zoals staat vermeld op www.advocatenorde-amsterdam.nl

 

Als ik eerder ben beëdigd, moet ik dan opnieuw alle bijlagen bij het rekest voegen?

Ja, dat is het geval. In dat geval dient dient u ook een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen. Een aanvraagformulier vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Hoe vraag ik een Verklaring omtrent Gedrag aan?

Voor een advocaat in loondienst vult het kantoor van de werkgever de VOG-aanvraag in.
Voor zelfstandig ondernemers is de VOG-aanvraag anders dan voor een advocaat in loondienst.
Punt 2 Organisatie die de VOG verlangt:
Punt 2.1 Bureau van de Orde (voorziet de aanvraag van stempels en handtekening)

Bij de aanvraag van de VOG dient onder punt 2.2 Doel van de aanvraag overig: “beëdiging tot advocaat” ingevuld te worden. Onder punt 2.4.A Specifiek screeningsprofiel aangekruist  te worden: 55 Juridische dienstverlening.

 

De Originele Verklaring omtrent Gedrag is nog niet ontvangen?

Indien u nog niet over een VOG beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen.

 

Rekest ingediend met  een aanvraag VOG

U heeft het rekest ingediend met  een aanvraag  VOG

Vriendelijk verzoek de Originele Verklaring Omtrent Gedrag per post te zenden naar het Bureau van de Orde, Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam.  

 

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie

U dient een origineel Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie bij het rekest te voegen indien het adres op de Verklaring omtrent het Gedrag niet overeenkomt met uw huisadres.

 

Kan ik een rekest indienen met een afstudeerverklaring?

Alleen in de maanden juni en december kan een rekest worden ingediend met een afstudeerverklaring. Voor de beëdigingen van februari en augustus geldt: alléén indien de originele bul(len) nà de sluitingstermijn van 15 juni, 15 december  worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en);

 

Rekest ingediend met een afstudeerverklaring

U heeft het rekest ingediend met een afstudeerverklaring voor het Masterexamen. Vriendelijk verzoek na ontvangst van de Masterbul de volgende stukken te uploaden in het webportaal:

-       kopie Masterbul

-       kopie cijferlijst Master

-       uittreksel DUO Master

 

Kennismakingsbijeenkomst en mentorgesprek

Verzoeker wordt uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met de deken. Stagiaires worden ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn op het bureau en zijn een voorwaarde voor beëdiging. Tijdens het kennismakingsgesprek hoort u wie uw mentor tijdens uw stage zal zijn en voor welke datum voor uw beëdiging u een afspraak met uw mentor moet maken. Ook het mentorgesprek is een voorwaarde voor beëdiging.


Welke stukken mee te nemen naar mentorgesprek?

Kopie van  de arbeidsovereenkomst, het antecedentenformulier en een pasfoto. Het antecedentenformulier wordt tevoren aan de stagiaires toegezonden.


Wanneer vindt er een beëdiging plaats?

Elke 3e woensdag van de maand, mits er voldoende aanmeldingen zijn. In de maanden februari en augustus vindt op de laatste woensdag van de maand één grote beëdigingsronde plaats, verdeeld over meerdere zittingen op die dag. In september en maart is er geen beëdiging voor stagiaires.

    

Voorlopig geplande datum van beëdiging

Tijdens de informatiebijeenkomst verneemt u ´de voorlopige´ datum van beëdiging.
U wordt uitsluitend beëdigd indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan.

 

Schriftelijk bericht over beëdiging (binnen 1 week vòòr de beëdiging)

Indien u aan alle voorwaarden voldoet om te kunnen worden beëdigd, ontvangt u van de rechtbank binnen één week voorafgaand aan de beëdiging het definitieve  bericht. De rechtbank zendt de brief naar het kantooradres.

 

Extra voorwaarden stagiaire-ondernemer en advocaat in dienstbetrekking?

Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, moet overleg plaatsvinden met het bureau van de orde, mevrouw mr. A. van de Streek of  mevrouw mr. B.T.L.M. Roest Crollius-Wijte. Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

 

Patronaat

Een stagiaire dient bij het rekest een verzoek tot goedkeuring patronaat in (conform Model zoals gepubliceerd op de website: www.advocatenorde-amsterdam.nl/de beediging);

 

Verklaring ex artikel 2, lid 6 Advocatenwet

Indien van toepassing dient u bij het rekest of bij een kantoorverplaatsing  een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen. Een aanvraagformulier vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten

  

TUSSENTIJDSE VERSLAGEN & EINDVERSLAGEN

 

 

Tussentijdse verslagen

 

Wanneer wordt het tussentijdse stageverslag opgevraagd?

Na verloop van het eerste stagejaar wordt een tussentijds stageverslag opgevraagd. Werkt u als stagiaire-ondernemer dan wordt elk half jaar een tussentijds stageverslag opgevraagd.

 Het eindverslag wordt na tweëenhalf jaar opgevraagd.

  

Welke bijlagen moet ik meesturen met het tussentijdse stageverslag?

Met het tussentijdse stageverslag dienen 2 processtukken meegestuurd te worden en de certificaten van de gevolgde cursussen (behalve de certificaten die eerder aan het Bureau van de Orde zijn toegezonden) 

 

Welk formulier kan voor het tussentijdse stageverslag gebruikt worden?

Voor het tussentijdse stageverslag kan hetzelfde formulier gebruikt worden als het formulier voor het eindverslag.

U kunt dit vinden onder Stagiaires/Opleidingsmaatregelen en Stagebesluit op deze website.

 

Eindverslagen

 

Welke opleidingsmaatregel of welk Stagebesluit is op mij van toepassing?

Welke Opleidingsmaatregel op u van toepassing is, hangt af van uw beëdigingsdatum:

https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/2352/opleidingsmaatregelen-en-stagebesluit

 

Welke bijlagen moet ik meesturen met het eindverslag?

Met het eindverslag dienen 10 processtukken meegestuurd te worden en de certificaten van de gevolgde cursussen (die nog niet zijn meegestuurd met de eerder toegestuurde tussentijdse stageverslagen), en het certificaat van de beroepsopleiding.

 Tabellen zittingen

In het kader van de proceservaring moeten er 10 voorbeelden van processtukken worden meegestuurd met het eindverslag. Moeten tevens de producties worden meegestuurd?

Nee, het processtuk zonder de producties/bijlagen volstaat.  

 

Welke proceservaring kan meetellen voor de proceservaring die tijdens de stageperiode opgedaan dient te worden?

Een goede richtlijn om te beoordelen of een processtuk (of optreden in rechte) kan meetellen voor de proceservaring is of daarvoor een juridische opleiding nodig is. Bij een akte overlegging producties is dat bijvoorbeeld niet het geval.

Het gaat bij de proceservaring tevens om zaken die buiten de privésfeer liggen van de advocaat-stagiaire – een bezwaar tegen een parkeerboete kan bijvoorbeeld niet meetellen voor de proceservaring.  

 

 

Als proceservaring is opgedaan vóór de beëdiging, kan dat dan meetellen voor de proceservaring die opgedaan dient te worden tijdens de stageperiode?

Indien proceservaring minder dan 4 maanden vóór de eerste beëdiging is opgedaan dan kan dat nog meetellen. 

Tevens kan proceservaring nog meetellen indien de proceservaring minder dan 5 jaar vóór de 2e beëdiging is opgedaan. 

 

Kunnen zowel een pleitnotitie als een pleidooi voor dezelfde zitting meetellen voor de proceservaring als processtuk & optreden in rechte?

Aangezien een pleitnotitie inhoudelijk dezelfde materie omvat als het pleidooi is het niet mogelijk om beide te laten meetellen voor de proceservaring. Indien het om dezelfde zaak gaat kan worden gekozen om de pleitnotitie te laten meetellen of het optreden in rechte.

 

Wat wordt verstaan onder externe opleidingspunten?

Externe opleidingspunten zijn de punten die behaald worden door het volgen van cursussen bij een andere opleidingsinstelling dan waar de advocaat-stagiaire werkzaam is. Voorwaarde is dat het om een open inschrijving gaat. De punten dienen behaald te worden bij een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende onderwijsinstelling zie www.advocatenorde.nl

Incompany cursussen, de Law Firm School en webinars vallen niet onder externe opleidingspunten.

 

Ik ben verhinderd om in het eerste jaar van mijn stage naar het Justitia seminar te gaan.

De Raad van de Orde kan onder  bijzondere omstandigheden toestaan, dat deelname aan het seminar in plaats van in het eerste pas in het tweede stagejaar plaatsvindt.

Het verzoek om deze toestemming dienst schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan.

 

Ik ben ingedeeld voor een pleitoefening op een dag dat ik verhinderd ben?

Ingeval van verhindering is het mogelijk te ruilen. U dient dit zelf te doen en dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het Bureau van de Orde t.a.v. mw. P.J. Paeper (email). Het pleitschema kunt u vinden onder Stagiaires/pleitoefeningen op deze website.

 

De einddatum van mijn stage is pas over 6 maanden maar mijn eindverslag is nu al opgevraagd. Klopt dat?

Eindverslagen worden vanaf 2015 6 maanden vóór de einddatum van de stageperiode opgevraagd zodat ruim van tevoren gecontroleerd kan worden aan welke vereisten nog dient te worden voldaan.

 

PO-verplichting vanaf 3 jaar na beëdiging (klik hier)