WET- EN REGELGEVING

 

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur en de Verordening op de advocatuur in werking getreden. De Verordening op de advocatuur vervangt bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA.

Voor een overzicht van alle op 1 januari 2015 in werking getreden documenten (klik hier)


In de juridische databank (klik hier) kunt u eenvoudig wet- en regelgeving opzoeken, downloaden of zelf een pdf samenstellen met alleen die informatie die u nodig heeft. Dit geldt ook voor de disciplinaire uitspraken en wetgevingsadviezen.

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Beleidsregel Schorsing in de uitoefening van de praktijk

 

Wwft

 

Brochure Uw Eigen Veiligheid NCTV 

 

Beleidsregel advocaat in dienstbetrekking en kantoortuin (klik hier)

 

Vraag en antwoord wijzigingen regelgeving derdengelden december 2016 (klik hier)

Model statuten stichting derdengelden (klik hier

 

Administratieplicht - Binnen zes maanden na afloop boekjaar balans opmaken (klik hier)

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 (klik hier)

Archief Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving (klik hier)

 

Beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive (klik hier)

 

Indicatoren artikel 8e Advocatenwet 

 

Best practice kantoorbezoeken (klik hier)

 

 

Richtlijn kostenveroordeling Raad van Discipline (klik hier

Richtlijn kostenveroordeling Hof van Discipline (klik hier)

 

Beleidsregel stage en patronaat 2024 en Toelichting op artikel 1 lid 2 onder c en artikel 1 lid 3 van de Beleidsregel stage en patronaat inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de advocatuur (klik hier) 

 

Beleidsregel vrijstelling herintreders (klik hier

 

Detachering stagiaires van commerciële kantoren bij kantoren werkzaam in de toevoegingspraktijk (klik hier)

 

Beleid verzet door de Raden van de Orde bij hernieuwde beëdiging na schrapping ex artikel 8c, eerste lid, onderdeel c, van de Advocatenwet (of tot 1 maart 2020: artikel 8c, derde lid, van de Advocatenwet) (klik hier)

 

Voorlichting artikel 6.5 Voda (klik hier)

 

Beleidsregel detachering (klik hier)

 

  

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

  

Toevoegingsvergoeding bij opvolging strafzaken

Regelmatig wordt de raad van de orde Amsterdam geconfronteerd met verzoeken van advocaten om bemiddeling bij de verdeling van vergoedingen na het overnemen van civiele en strafzaken in de toevoegingspraktijk.
Deze leidraad, vastgesteld door de raden van de orde, bevat de uitgangspunten voor de beoordeling van geschillen over deze problematiek.

Het staat advocaten uiteraard vrij om in afwijking van deze leidraad onderlinge afspraken te maken, maar in geval van geschil zal de leidraad leidend zijn voor de deken bij zijn bemiddeling.

Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken 2021

 

Wet- en regelgeving voor 1 januari 2015 (klik hier)

______________________________________________________________________________________________

 

Basic Prinsiples on the Role of Lawyers

In de VN Basic Principles on the Role of Lawyers worden op kernachtige wijze de internationale normen beschreven die zien op de belangrijkste aspecten van het recht op onafhankelijke juridische bijstand. Basic Principles on the Role of Lawyers 

 

A Lawyer's Guide tot Detecting and Preventing Money Laundering

A collaborative publication of the International Bar Association, the American Bar Association and the Council of Bars and Law Societies of Europe (lees verder)